تحقیق موسيقي دوره قاجاريه – فایل جدید

سرگذشت موسيقي ايران در اوايل دوره قاجاريه 3,الف : تاريخ ضبط صفحات در موسيقي 3,ب: تاريخچه تبديل و تنظيم موسيقي ايران از نظام ادواري به دستگاهي 4,3, موسيقي در عصر فتحعلي شاه قاجار 7,الف: موسيقي درباري 8,4, موسيقي در دوره محمد شاه قاجار 13,5, مو,,,

مقدمه
بشر با درك زيبايي از طبيعت الهام گرفت و با تقليد اشكال و آهنگهاي طبيعي و انعكاس اين آثار، هنر را كه يكي از عوامل مهم ابزار احساسات و بيان زيبائي است به وجود آورد و آن را به صورتهاي گوناگون منعكس شود. غم و شادي و عواطف و احساسات انساني مفاهيم واحدي است، اختلاف در طرز بيان و توصيف آن است.
افلاطون در تعريف موسيقي گويد: «موسيقي يك ناموسي اخلاقي است كه روح به جهانيان و بال به تفكر، و جهش به تصور، و ربايش به غم و شادي، و حيات به همه چيز مي بخشيد. جوهر نظمي است كه فرد بر قرار مي كند و تعالي آن به به سوي هر چيزي است كه نيك و درست و زيباست و با اينكه نامريي است مشكلي است جزء كننده و هوس انگيز و جاويدان.»

موسيقي دوره قاجاريه

استاد:

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- مقدمه 1
2- سرگذشت موسيقي ايران در اوايل دوره قاجاريه 3
الف : تاريخ ضبط صفحات در موسيقي 3
ب: تاريخچه تبديل و تنظيم موسيقي ايران از نظام ادواري به دستگاهي 4
3- موسيقي در عصر فتحعلي شاه قاجار 7
الف: موسيقي درباري 8
4- موسيقي در دوره محمد شاه قاجار 13
5- موسيقي عصر ناصر الدين شاه 16
6- موسيقي مذهبي دوره قاجار 20
الف: تعزيه
ب: روضه خواني
ج: نوحه خواني
د: اذان و مناجات 20
24
25
26
7- نقاره خانه در عصر قاجار 28
الف: تشكيلات نقاره خانه ها 29
8- تاسيس مدرسه موزيك نظام 31
الف: شاگردان شعبه موزيك دارالفنون 33
9- تصنيف در دوره قاجار 35
الف: عارف قزويني
ب: محمد علي امير جاهد 37
38
10- تصنيف سازان دوره قاجار
الف: علي اكبر شيدا 38
39
11- موسيقي نوين ايران 40
12- مكتب موسيقي ملي ايران 42
13- مكتب موسيقي كلاسيك ايران 44
14- خلاصه موسيقي ملي ايران در عصر قاجاريه 46

 

دانلود مستقیم فایل