مقاله استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 2 صورت‌ جريان‌ وجوه نقد – فایل جدید

جريانهاي نقدي ارزي در واحدهاي تجاري منفرد , جريانهاي نقدي ارزي در گروه واحدهاي تجاري جريانهاي نقدي استثنايي و غيرمترقبه

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 2
صورت‌ جريان‌ وجوه نقد

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 2
صورت‌ جريان‌ وجوه نقد

فهرست‌ مندرجات‌
شماره‌ بند
* مقدمه
5 – 1
* دامنه کاربرد
10 – 6
* تعاريف
11
* وجه نقد
13 – 12
* طبقه‌بندي جريانهاي نقدي و نحوه ارائه صورت جريان وجوه نقد 17 – 14
* گزارش جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي 26 – 18
* گزارش ساير جريانهاي نقدي
35 – 27
– بازده سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي 30 – 28
– ماليات بر درآمد 32 – 31
– فعاليتهاي سرمايه‌گذاري 34 – 33
– فعاليتهاي تأمين مالي 35
* گزارش جريانهاي نقدي برمبناي خالص
39 – 36
* سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته و صورت جريان وجوه نقد تلفيقي
44 – 40
* جريانهاي نقدي ارزي
48 – 45
* جريانهاي نقدي ارزي در واحدهاي تجاري منفرد 47
* جريانهاي نقدي ارزي در گروه واحدهاي تجاري 48
* جريانهاي نقدي استثنايي و غيرمترقبه
53 – 49
– جريانهاي نقدي استثنايي 51 – 49
– جريانهاي نقدي غيرمترقبه 53 – 52
* جريانهاي نقدي مرتبط با مطالبات و بدهيهاي بلندمدت عملياتي 54
* معاملات غيرنقدي
56 – 55
* تعديلات سنواتي
57
* ساير موارد افشا
60 – 58
* تاريخ اجرا
61
* مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري 62
* پيوستها : نمونه‌هاي صورت جريان وجوه نقد

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 2
صورت‌ جريان‌ وجوه نقد

اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“ مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود.

مقدمه‌
1 . اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و ميزان‌ اطمينان‌ از تحقق‌ جريانهاي‌ وجوه نقد آتي‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ كمك‌ كند. اطلاعات‌ مزبور، بيانگر چگونگي‌ ارتباط‌ بين‌ سودآوري‌ واحد تجاري‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ايجاد وجه نقد و درنتيجه‌ مشخص‌كننده‌ كيفيت‌ سود تحصيل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. علاوه‌ براين‌، تحليل‌گران‌ و ديگر استفاده‌كنندگان‌ اطلاعات‌ مالي‌ اغلب‌ به‌ طور رسمي‌ يا غير رسمي‌ مدلهايي‌ را براي‌ ارزيابي‌ و مقايسه‌ ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ وجه نقد آتي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ به‌ كار مي‌برن

 

دانلود مستقیم فایل