مقاله تشخيص افتراقي و انتخاب درمان – فایل جدید

تشخيص افتراقي و انتخاب درمان ,تشخيص افتراقي , انتخاب درمان

تشخيص افتراقي و انتخاب درمان
هدف از روشن كردن مكانيزم‌هاي دفاعي مختل كننده [براي بيماران] به صورتي كه در فصل 5، آمده، تنها تحت شرايط ذيل براي افراد آسيب‌پذير اثر كاملاً درماني خواهد داشت:
1- فاقد اختلال روان پريشي باشند.
2- مجرم بزهكار نباشند (مسابقه تجاوز جنسي ، قاتل ، سابقه سرقت مسلحانه ، سرقت‌هاي بزرگ ، آزارگري شنيع كودك ).

 

دانلود مستقیم فایل