کار تحقیقی تاثیر وسایل کمک آموزشی در آموزش – فایل جدید

کار تحقیقی تاثیر وسایل کمک آموزشی در آموزش,کمک آموزشی

کار تحقیقی تاثیر وسایل کمک آموزشی در آموزش
تاثير وسايل كمك آموزشي
درعصري که دوران انفجاردانش واطلاعات لقب گرفته است و توسعه علم ودانش وتکنولوژي رشد شتاباني يافته است، آموزش و پرورش اين عصرنمي تواند نسبت به اين تحولات بي تفاوت مانده و رويکرد مناسبي نداشته باشد. متأسفانه نظام آموزشي بيشتر مدارس ما سنتي و ناکارآمد است وبا اين پيشرفت علم بشري، که درهر ثانيه مطالبي به اطلاعات قبلي آن افزوده مي شود، طولي نمي کشد که اطلاعات پرزرق وبرق ديروز را بايد در موزه هاي کهنه ي امروز جستجو کرد . حال براي بهتر وپويا تر شدن نظام آموزش بويژه روشهاي تدريس بايد نظام سنتي را کنار بگذاريم و نظام آموزشي نوين را جايگزين آن کنيم . در نظام سنتي مطالب به صورت کليشه اي و يک سويه از طرف معلم به شاگرد منتقل مي شود, در اين روش هيچ زمينه اي براي خلاقيت فراگيروجود ندارد، قدرت فکر او محدود مي گردد، تنهامنبع يادگيري، معلم است, دانش آموز در جريان يادگيري مشارکت نمي کند واعتماد به نفس از او سلب مي گردد . ولي در آموزش نوين، فراگير، به مدرسه مي رود تا مهارتهاوتواناييهاي بالقوه خود را به فعليت درآورد و در اين نوع يادگيري، فعال ودرگير است .
تجربه نشان داده است که از سنين کودکي گرفته تا کهولت و پيري هر گاه آموختن با عمل توأم باشد منجربه يادگيري عميق، مؤثر و پايدار مي گردد به عنوان مثال هرچقدر که کودکي شناکردن ديگران را تماشا کند، شنا را نمي آموزد مگراين که در آب بيفتد، دست وپا بزند و در حالي که مربي نيز کنار او بوده و دست و پا زدن اوراجهت صحيح هدايت مي کند، شناکردن را بياموزد . همين گونه است يادگرفتن هرمطلب درسي، تا زماني که معلم آزمايش مي کند ويا اين که توضيح مي دهد، ودرکل تنهاخود درفرايندتدريس فعال است و فراگير فقط يک نظاره گر است، بازدهي آموزشي مطلوب ومؤثري نخواهيم داشت. اما وقتي دانش آموز خودش آزمايش مي کند دست به آزمون و خطا مي زند ودر يادگيري مشارکت مداوم دارد، دقيق تر و عميق تر ياد مي گيرد .
مشكل چه بود؟
وقتي بعنوان دبير منطق و فلسفه، در يکي از مدارس دخترانه خرمشهر مشغول به تدريس شدم، با توجه به انتزاعي بودن مفاهيم درس منطق و همچنين عدم بکارگيري محتواي تصويري ، نموداري و …. در اين کتاب که درک و يادگيري آن را صرفاً در قالب ذهني ممکن مي سازد، مشاهده کردم در انتقال موضوعات و مفاهيم منطقي توفيق چنداني ندارم و تدريسم فاقد کارايي و اثربخشي مطلوب است. اگر تدريس معلم موفقيّت آميز نباشد در اعمال و رفتار دانش آموزان پديدار مي گردد، و من اين عدم موفقيت را بخوبي دريافته بودم . هر روز بر شمار غايبين ذهنيِ کلاس افزوده مي شد، برخي پنهاني درس ساعت بعد را حاضر مي کردند، تعدادي سر بر روي ميز گذاشته و چرت مي زدند،چند نفري هم با بغل دستي هايشان پچ پچ مي کردند. نگاه هاي پي در پي آنها به ساعت هم، نشان از ملال آور بودن كلاس داشت. گذشته از اين مورد، اغلب براي ارائه مطالب وقت کم مي آوردم به طوري که مجبور بودم از زنگ تفريح استفاده کنم . گاهي براي تفهيم يک مطلب آنقدر توضيح مي دادم که حنجره ام درد مي گرفت و صدايم دورگه مي شد، اما چه فايده, هر چه بيشتر انرژي مصرف مي کردم کمتر نتيجه مي گرفتم زيرا نمرات دلسرد کننده اولين امتحان کلاسي اين را ثابت مي کرد.
حسابي دلخور و خسته بودم، مي دانستم اين وضعيت براي دانش آموزان هم خوشايند نيست.روزي خيلي دوستانه دليل بي توجهي وعدم پيشرفت در درس منطق را پرسيدم از آنان خواستم خوب راجع به آن فکر کنند و نظراتشان را روي کاغذ بنويسند, خلاصه نظرات آنها به اين شرح بود: 1- منطق درس جديدي است و ما هيچ آشنايي قبلي با اين کتاب نداريم ما با اکثر دروس از زمان ابتدايي و راهنمايي همراه بوده ايم ولي مطالب اين درس خيلي نا آشناست. 2- موضوعات آن ذهني و غير قابل فهم هستند 3- کتاب درسي منطق هيچ گونه تنوع و جذابيتي ندارد 4- حفظ کردن مطالب واقعاً وقت زيادي مي برد و در عين حال بسيار فرّار هستند 5- کلاس درس خشک و کسالت آور است. 6- در مقايسه با دروس ديگر،( مثل زبان, رياضي,….) منطق، اهميت و کاربرد چنداني در زندگي ندارد.
براي پيدا کردن راه حل مناسب، موضوع را در زنگ تفريح در دفتر دبيران مطرح کردم. چند تن از همکاران مشکل مشابه مرا داشتند، و از پايين بودن سطح نمرات بچه ها و اينکه براي تدريس انرژي زيادي را صرف مي کردند، بدون اين که نتيجه دلخواه را بدست آورند، مي ناليدند, برخي، نظرشان اين بود که چون امروزه شاگردسالاري مرسوم شده است و نقش ترس وتنبيه کمرنگ گرديده، ديگر بچه ها از معلم حساب نمي برند و بي خيال درس و مدرسه شدند, بايد سخت گيري بيشتري کرد( همانند قديم) تا آنان وادار به درس خواندن شوند. يکي دو نفر معتقد بودند که بايد بر سؤالهاي اصلي که در رسيدن به هدف درس کمک مي کنند تأکيد بيشتري شود، و به طور مستمردر هر جلسه پرسيده و تکرار و تمرين شود تا ملکه ي ذهنشان شود.

 

دانلود مستقیم فایل