مقاله تاثير شيوه هاي آموزشي بر دانش آموزان – فایل جدید

کار تحقیقی تاثير شيوه هاي آموزشي بر دانش آموزان, تاثير شيوه هاي آموزشي بر دانش آموزان

کار تحقیقی تاثير شيوه هاي آموزشي بر دانش آموزان
تاثير شيوه هاي آموزشي بر دانش آموزان
حفظ کردن و به خاطر سپردن و يادآوري مجدد آموخته ها يکي از مهارتهاي دانش آموزان است تا حدي که آن را معياري براي سنجش ميزان معلومات و بهره هوشي دانش آموز مي دانند به طوري که به هر ميزان حجم آموخته ها يا بهتر بگوييم محفوظات بالاتر و سرعت يادآوري آنها کمتر باشد، دانش آموز از معلومات بيشتر و بهره هوشي بالاتري برخوردار است اما آيا مي پذيريم که بسياري از اين معلومات تنها محفوظات طوطي واري است که پس از مصرف به سرعت از ذهن گريخته و براي يادآوري مجدد آنها نياز به مطالعه مجددشان است چرا که بي ترديد اصول صحيحي براي آموزش آنها و در نتيجه به ذهن سپردن شان وجود نداشته است. بررسي دو شيوه آموزشي «حافظه محور» و «خلاق» و اثرات آموزش حافظه محور در دانش آموزان پيش دبستاني و دبستاني بحثي است که به آن مي پردازيم. پرسش اين بررسي از آنجايي آغاز شد که پژوهشگران به بررسي تاثير حفظ کردن و آموزش هايي از اين دست بر روي کودکان کند (ديرفهم) پرداختند و اين پرسش براي آنها مطرح شد که موفقيت تحصيلي و اصلاح نواقص آموزشي کودکان کند با حفظ کردن و آموزش به شيوه «حافظه محور» چه نتايجي را به دنبال خواهد داشت؟ پژوهشگران پس از بررسي بر روي اين گروه از کودکان، آموزش هاي خود را متوجه کودکان عادي کردند و به مقايسه و بررسي دو شيوه آموزشي «حافظه محور» و «خلاق» در کودکان يا بهتر بگوييم دانش آموزان پيش دبستاني و دبستاني پرداختند. پژوهش هاي اوليه بر روي دانش آموزان کند نشان دادآموزش بر مبناي حفظ کردن آموزه ها تاثير بسيار اندکي بر روند آموزشي اين قبيل کودکان دارد تا حدي که در بعضي موارد منجر به ترک تحصيل آنها مي شود. شايد بتوان تنها تاثير شيوه آموزشي حافظه محور در کودکان کند را ………………….

 

دانلود مستقیم فایل