کار تحقیقی تأثير آموزش هنر در مدارس دوره ي ابتدايي – فایل جدید

کار تحقیقی تأثير آموزش هنر در مدارس دوره ي ابتدايي

مقدمه :
اسكاروايلد : هنر كليد فهم زندگي است .
آدمي در دوران حيات و در جهت رشد و كمال ابعاد وجود خود و برقرار سازگاري و تعادل لازم با موقعيت ها ، مي بايد قادر باشد به حل مسائل پرداخته و بر موانع يا مشكلاتي كه بر سر راه رسيدن به هدف مورد نظر موجود است ، غلبه ند . مهمترين هدف آموزش و پرورش شناخت استعدادهاي دانش آموزان ، شكوفا نمودن آنها و ايجاد مهارت كافي در ابعاد مختلف رشد مي باشد . فعاليت هاي هنري وسيله ارتباط فكر و بيان است بنابراين از طريق آن مي توان ارتباط مؤثري با ديگران برقرار كرده و آن را براي تربيت عقلاني ، عاطفي و اجتماعي افراد بكار برد . اين امر موجب بروز تمايلات ، افكار ، احساسات و تجارب فردي مي گردد . هنر در فرآيند خلاقيت هنري شخصيت را پرورش داده و آنچه را به زبان نمي آيد ، بيان مي كند زيرا وسيله بيان خويشتن است و به عنوان صميمانه ترين زبان احساسات محسوب مي شود .
زبان هنر ، اصيل ترين ، خالص ترين و رساترين زبانهاست كه به كمك آن مي توان افراد جامعه را به سوي پيشرفت و تعالي سوق داد . بنابراين به اقتضاي وسعت و جنبه هاي متفاوت هنر بايد از آن بحث و گفتگو شود تا ارزش واقعي آن آشكار گردد . زماني كه پهناي گيتي به روي انسان گشوده مي شود ، پرورش تصور خلاق در كودكان و هدايت آنها به قدرت درك و تشخيص رويدادهاي اطراف اهميت ويژه اي مي يابد .
رشد حافظه احساسي و حس زيبا شناختي و پرورش تصورات عيني و خلاق دانش آموزان يكي از مسايل ضروري مدارس كنوني است و درس هنر همچون ساير درس ها ، اهميت زياد در پرورش اين ويژگي ها دارد .
آشنايي كودكان با اساس هنرها نه تنها به آنان ياراي بيان انديشه با شيوه هاي هنري ( زبان هنر) را مي دهد ، بلكه قدرت تجزيه و تحليل رويدادهاي اطراف و همچنين دقت را در آنها تقويت مي كند . سير تكاملي هنر با فعاليت چوپاي ذهن ، رشد انديشه هاي پر بار و ذوق هنري ، دقت حافظه نظري ، فعاليت فيزيكي و سنجش نظري ، ارتباط نزديك دارد . در مدارس مي توان از طريق آموزش هنر به پرورش گرايش هاي مطلوب تقويت ارزشها و فرهنگ هاي مورد نظر در دانش آموزان پرداخت و از آن بعنوان وسيله اي مؤثر در جهت آموزش مفاهيم و اصول رشد از جنبه هاي عقلاني ، اجتماعي ، عاطفي و اخلاقي افراد بهره مند شد .
با درس هنر پيش از ساير دروس مي توان به ارتقاء قدرت خلاقيت و تخيل فراگيران پرداخت چرا كه هنر كوشش زيبايي است و مي تواند در كنار دنياي واقعي ، دنيايي خيالي مملو از نقش ها و احساسات بي شائبه خلق كند .
هنر شكننده ي سدهايي است كه ميان آدميان در ملل مختلف بوجود آمده است ، يك رابطه بين المللي است كه موجب نزديكي ميان نخبگان ملل و نژادها مي گردد .
با در نظر گرفتن گرايش انسان به زيبايي ها و ميل به كمال در آنان و مطابقت دادن آن با
كاركردهاي آموزشي ، پرورشي هنر ، به راحتي مي توان دريافت كه انسان چه آگاهانه و چه ناآگاه خواستار زيبايي است كسي كه در محيط كار و زندگي خود سعي مي كند محيط دلپذير ، منظم و آراسته ايجاد كند . معلمي كه با استفاده از گچ هاي رنگي در ترسيم تصاوير فرمها و . . . بر روي تابلوي كلاس تدريس مي كند ، مادري كه با وسواس زياد درصدد انتخاب لباسي با رنگ و شكل مناسب و دلخواه براي فرزند خويش است . هر كدام چه بدانند و چه نه به نوعي هنرمند هستند .
از سوي ديگر گفتيم كه هنر در زمينه تعليم و تربيت و كشف استعدادهاي خلاقه دانش آموزان نقش حياتي داشته و قادر است يك انسان كوچك را به سوي جهان نوآوري ها و خلاقيت ها رهنمون ساخته و او را با گنج هاي گرانبهاي فرهنگ و هنر آشنا سازد .
امروزه دانشمندان و دست اندركاران تعليم و تربيت اهميت مسئله را به وضوح دريافته و درصدد بهره گيري از ويژگي هاي درس هنر ، براي آموزش مهارت هاي هنري ، شادي آفرين و لذتبخش نمودن فرآيند ياددهي- يادگيري هستند . توجه به پرورش ابعاد چند گانة هوش ، برنامه ريزي براي پرورش خلاقيت ها از طريق فعاليت هاي گروهي ، مشاركتي و آزادانه دانش آموزان مصاديقي به اين مطلب مي باشد .
پس بايد قابليت هاي آن را در گستره هاي مختلف شناخت و تناسب با آن از اين موهبت بهره مند شد . گروهي از زبان هنر براي توسعه آموزش و پرورش ، تعدادي نيز براي توسعه
اقتصادي ، سياسي و اجتماعي و . . . استفاده مي نمايند .
 اهداف هنر در مدارس دوره ي ابتدايي
1 . كمك به تحقق اهداف آموزش و پرورش دورة ابتدايي از طريق درس هنر
2 . شناساندن رشته هاي هنري و آموزش مهارت هاي هنري .

 

دانلود مستقیم فایل