مقاله ای کوتاه در مورد پرخاشگری – فایل جدید

مقاله ای کوتاه در مورد پرخاشگری,تحقیق در مورد پرخاشگری,مقاله کوتاه در مورد پرخاشگری,پرخاشگری,, تعريف پرخاشگري,2 , انواع پرخاشگري,3 , ديدگاه هاي نظري درباره ي منشأ پرخاشگري,3,1, ديدگاه ذاتي بودن پرخاشگري,3,2 , نظريه هاي زيست شناختي

مقاله ای کوتاه در مورد پرخاشگری –

1. تعريف پرخاشگري
2 . انواع پرخاشگري
3 . ديدگاه هاي نظري درباره ي منشأ پرخاشگري
3-1. ديدگاه ذاتي بودن پرخاشگري
3-2 . نظريه هاي زيست شناختي
3-3. نظريه هاي کشاننده اي
3-4. نظريه يادگيري اجتماعي
3-5. نظريه هاي شناختي
نقد و بررسي ديدگاه ها
4. برانگيزاننده هاي پرخاشگري
4-1. ناکامي
4-2. تحريک مستقيم
4-3. خشونت رسانه اي
4-4. عوامل شخصيتي
4-5. سوگيري اسنادي خصمانه
5. شيوه هاي پيشگيري و مهار پرخاشگري
5-1. راه هاي کاهش و مهار از ديدگاه روان شناسان
5-2. بررسي مسئله از ديدگاه اسلام
5-3. تفاوت هاي فرهنگي و نژادي در پرخاشگري

مقدمه
در اسلام خشونت و پرخاشگري، در چه ابعاد و جنبه‌هايي مورد بحث قرار گرفته است؟ در اسلام در سطحي گسترده به اين مفاهيم برخورد مي‌کنيم. در مقام بيان پرخاشگري و خشونت يا در مقام برشمردن مصاديق و آثار آن و يا در مقام ارزشيابي و توصيه به اجتناب از پرخاشگري يا مقدمات و زمينه‌هاي و نيز علل به وجود آورندة آن از اين مفاهيم استفاده مي‌شود.
1- تعريف پرخاشگري
چه تعريفي از پرخاشگري وجود دارد؟ رفتاري که به قصد آسيب رساندن به کسي يا چيزي انجام مي‌شود.
آسيب شامل چه مواردي مي‌گردد؟ آسيب شامل آزارهاي رواني نظير تحقير، توهين و فحاشي نيز مي‌شود.

 

دانلود مستقیم فایل