مقاله ای در مورد افسردگی – فایل جدید

مقاله ای در مورد افسردگی,تحقیق افسردگی,علائم افسردگي

فهرست مطالب
1- مقدمه
2- افسردگي چيست
3- علائم افسردگي
4- علل افسردگي
5- راههاي پيشگيري از افسردگي
6- درمان افسردگي

منابع و ماخذ

……………………….

مقدمه:
افسردگي يكي از اختلالات عمده در دوره نوجواني و جواني است. از اين بيماري در طي اعصار و قرون به نام هاي متفاوتي ياد كرده اند. در كتب طب قديمي ايران اين بيماري به تاثير از طب يونان يا ملانكولي(ملان به معني سياه و كولي به معني صفر) ناميده شده است براساس اين اعتقاد قديمي در نتيجه افزايش صفراي سياه ما فرد دچار ماليخوليا مي شود. ماليخوليا هنوز هم به گروه معيني از افسردگيها نسبت داده مي شود1. اما اولين فردي كه به طور علمي به اختلال افسردگي اشاره نمود اميل كرپلين روانپزشك آلماني بود كه متوجه گرديد بعضي بيماران سايكوتيك(جنوني) يك الگوي چرخه اي با علائم مشخصه خلقي(مانيك-دپرسيو) دارند. بنابراين افسردگي را در كنار بيماري شيدايي(مانيك) قرار داده و آنرا نتيجه اختلال در افراط و زياده روي عاطفي قلمداد نمود. در كتب روانپزشكي جديدتر شكل حاد افسردگي را در طبقه اختلالات عاطفي و در طبقه بندي اختلالات رواني در طبقه اختلالات خلقي، قرار داده اند1.
در سال 1975 سيگمن در مقاله اظهار نمود كه افسردگي در آسيب شناسي رواني نمودهاي متنوع آن و پنهان بودن بيماري مربوط مي گردد. بنابراين به دليل چندگانگي آن و تظاهرات مختلف و جلوه هاي متنوع رخساره باليني افسردگي است كه سليگمن آن را معادل سرماخوردگي قلمداد كرده است2.
«افسردگي چيست»
افسردگي شايع ترين اختلال خلقي و عاطفي و بزرگترين بيماري رواني قرن حاضر است. به بيان ساده تر، افسردگي يك واكنش رواني، زيستي در برابر فشارها و استرس هاي زندگي است. چنين حالت واكنشي و اختلال خلقي محدود به زمان و مكان خاصي نيست و مي تواند در هر زمان و هر مكان و براي هر شخصي در هر موقعيتي كه باشد ناپديد آيد.
در واقع خلق آدمي حاصل مجموعه اي از واكنش هاي عاطفي در يك موقعيت خاص و زمان معين است. به سخن ديگر خلق يك زمينه عاطفي زيربنايي است كه آكنده از گرايش هاي هيجاني و غريزي بوده، به حالتهاي رواني، احساسي انسان طعم خوشايند يا ناخوشايند مي دهد و در بين دو قلب لذت و درد در نوسان است. يك تغيير محسوس يا انحراف از حالت طبيعي و متعادل خلق مي تواند به صورت اندوه و غم زدگي مشخص گردد. اگر شدت يا مدت زمان«اندوه» از حد متعارف تجاوز كند يا در يك شرايط خاص به صورت يك اختلال قابل توجه و بيمارگونه ظاهر شود، مي تواند به يك خلق افسرده تبديل گردد3.
افسردگي بيش از غمگيني يا احساس غم و اندوه ساده، متعاقب يك فقدان يا خلاء رواني است. افسردگي حالت ناشادي است كه تحمل آن براي هر فردي دشوار و با اضطراب توام است افسردگي با تغييراتي در خلق و خوي نوجوان شروع مي شود و او را دچار غم و اندوه مي سازد كه ممكن است روزها، هفته ها و ماهها ادامه يابد نوجوان در حالت افسردگي احساس تنهايي و نوميدي شديدي مي كند و ارزش و احترام به خود را از دست مي دهد. خود را سرزنش و تحقير مي كند و هر روز صبح بي قراري و خستگي از خواب برخاسته و در كارهاي روزانه با كمبود روبرو مي شود.
«علائم افسردگي»
…………………….

 

دانلود مستقیم فایل