انواع مقیاس های ارزشیابی – فایل جدید

انواع مقیاس های ارزشیابی,ارزشیابی بر اساس مقیاس چند درجه ای,ارزشیابی بر اساس مقیاس رتبه ای,ارزشیابی بر اساس مقیاس لیکرت (مقیاس توافقی),ارزشیابی بر اساس مقیاس مشاهده,ارزشیابی بر اساس مقیاس افتراق معنا

انواع مقیاس های ارزشیابی
ارزشیابی بر اساس مقیاس چند درجه ای
ارزشیابی بر اساس مقیاس رتبه ای
ارزشیابی بر اساس مقیاس لیکرت (مقیاس توافقی)
ارزشیابی بر اساس مقیاس مشاهده
ارزشیابی بر اساس مقیاس افتراق معنا

 

دانلود مستقیم فایل