دانلود مقاله جامع ارتباطات – فایل جدید

مقاله ارتباطات,تعريف ارتباط:,ارتباط به معني عمومي كردن, معرض عموم قرار دادن , مفهومي از درون فردي برخاسته ,به ميان ديگران راه يافته, در واقع ارتباطات

تعريف ارتباط:
ارتباط به معني عمومي كردن يا در معرض عموم قرار دادن مي باشد. يعني مفهومي از درون فردي برخاسته و به ميان ديگران راه يافته. در واقع ارتباطات برخي از مفاهيم و تفكرات و معاني و پيامها را به ديگران و يا عموم گسترش مي دهد و به عبارتي ارتباط يعني انتقال معاني. ارتباطات تسهيم تجارت است يعني هر موجود زنده آنچه تجارب در درون خود دارد با ديگران در ميان مي گذارد. ارتباطات واژه بسيار پيچيده و سريعي مي باشد كه حيات و ترقي انسان به آن بستگي دارد.
اجزاء عناصر ارتباطات:
1. منبعي كه پيام را مي فرستد.
2. پيام: چيزي كه به ديگران بايد منتقل شود.
3. مجرا يا وسيله اي كه اين پيام بايستي ارسال گردد چون پيام خود به خود ارسال
نمي گردد.
4. گيرنده پيام كه پيام به آن فرستاده مي شود.

 

دانلود مستقیم فایل