بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اردکان از منظر معلمان آن مقطع – فایل جدید

بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اردکان از منظر معلمان آن مقطع, زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اردکان از منظر معلمان آن مقطع

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: طرح کلی تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله 4
ضرورت و اهداف تحقیق 5
اهداف کلی تحقیق 5
اهداف جزئی تحقیق 6
فرضیه های تحقیق 6
تعریف عملیاتی واژه های تحقیق 7
فصل دوم: ادبیات تحقیق
ادبیات نظری تحقیق 9
– تاریخچه خط 9
– تاریخچه خط در ایران 9
– اهمیت نگارش 10
– مراحل نگارش 11
– عوامل مؤثر در نگارش 13
– انواع بد خطی 14
– اهمیت خوشنویسی در دوره ابتدایی 15
– عوامل مؤثر در کم رنگ کردن هنر خوشنویسی در مدارس 17
– علل بدخطی دانش آموزان در دوره ابتدایی 19
– بررسی ریشه بد خطی 21
– تناقص در رسم الخط های موجود پایه اول ابتدایی 22
– بدخطی و خوش خطی در دانش آموزان 25
ادبیات پژوهشی تحقیق 29
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق 32
جامعه تحقیق 32
روش نمونه گیری 32
ابزار جمع آوری اطلاعات 32
مراحل جمع آوری اطلاعات 33
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق (روش های آماری) 33
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل داده ها 35

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری 49
پیشنهادات 52
فصل ششم: ضمائم تحقیق
پرسشنامه 55
فهرست منابع و مأخذ 56

فصل اول:

طرح کلی تحقیق

مقدمه:
«ن و القلم و ما یسطرون»
همه باغستان های با سخاوت، شهادت می دهند که انسان از آن زمان که بر آن شد تا حدیث رمز آمیز دل را به جاودانگی بر جریده عالم بنویسد و با پیچ و تاب ناز، آن را باز تلاوت کند، خط را برگزید.
ظهور خط بزرگ ترین اتفاقی است که در سپیده دم تاریخ به دست انسان صورت گرفت، چه اگر خط پدید نمی آمد و نگارش انجام نمی گرفت، میراث علمی پیشینیان حفظ نمی شد، فروغ اندیشه های گذشتگان به آیندگان نمی رسید و قافله تمدن بشری به جانب قله های کمال راه نمی سپرد. حکمت و دانش بشری بسان صیدی است گریزپا که به فرموده رسول اکرم (ص) «اگر با نوشتن به آن بندی استوار زده نشود از خاطر می گریزد».
در آیین اسلام به حسن خط توجه زیادی شده است، چنانچه این معنی از تأویل حدیث شریف نبوی بر می آید که فرمود: «هر کس بسم الله الرحمن الرحیم را به خطی نیکو بنگارد بدون حساب به بهشت می رود». پیامبر اکرم (ص) خود در آموختن خط و کتابت به مسلمانان اهتمام و علاقه بسیاری داشت، چنان چه گفته اند در جنگ بدر آزاد ساختن اسیران دشمن مشروط به آن دانست که آن ها خط و کتابت را به مسلمانان بیاموزند.
روایات و احادیث فراوانی در مورد خط خوب وجود دارد. آنچه از تاریخ بر می آید، در ادوار اسلامی به خط توجه زیادی می نموده اند و برای نیل به مقصود عرفانی و رسیدن به مراتب عالی کوشش های بسیاری صورت می دادند.

 

دانلود مستقیم فایل