تحقیق مزاج در روانشناسی – فایل جدید

تحقیق مزاج در روانشناسی ,مقاله مزاج در روانشناسی ,مقاله مزاج,نه ویژگی مزاج توماس و چس,,پایداری و فراخنای توجه

در روانشناسی، مزاج اشاره به جنبه¬هایی از شخصیت افراد مانند برونگرایی یا درونگرایی دارد که اغلب ذاتی هستند تا اینکه یادگیری شده باشند. برنامه¬های بزرگ زیادی برای دسته¬بندی مزاج صورت گرفته است؛ هر چند که هیچ یک از این طبقه بندی¬های توافق آکادمیک را به طور کلی جلب نکرده¬ است (1).
از لحاظ تاریخی، مفهوم مزاج بخشی از نظریه اخلاط چهارگانه می-باشد، که مربوط به چهار مزاج هستند. این مفهوم نقش بسیار مهمی را روانشناسی پیش مدرن بازی می¬کند و توسط فیلسوفانی بزرگی مانند امانوئل کانت، هرمان لوتز بررسی شده¬اند. همچنین نظریه تنظیم¬گر مزاج دیوید کیرسی بر پایه مدل¬های مزاجی اولیه قرار دارد. اخیراً، دانشمندانی که به دنبال شواهد بیولوژیک برای شخصیت هستند آزمایشات زیادی بین مزاج و صفت (در اینجا به عنوان جنبه یادگیری شده شخصیت استفاده شده است) انجام داده¬اند. هر چند که اثبات همبستگی¬های زیست شناختی بسیار دشوار است (1).
کلیات
مزاج توسط نیم¬رخ¬های رفتاری خاصی تعیین شده است، و معمولاً تمرکز بر رفتارهایی است که به آسانی قابل اندازه¬گیری و آزمون در دوران کودکی باشند. عوامل مورد نظر شامل تحریک¬پذیری، فعالیت، فراوانی لبخند زدن و نحوه برخورد گرایشی یا اجتنابی با رویدادها مشخص می-شود (1). در مورد ویژگی¬های استفاده شده برای تعیین مزاج، بین توصیف معلمان و مشاهده رفتاری دانشمندان همبستگی ضعیفی وجود دارد (2).
فرض بر این است که مزاج با عوامل زیست¬شناختی در ارتباط باشد، ولی آزمون مستقیم این ادعا دشوار است.
نوزادان، کودکان و بزرگسالان
آلکساندر توماس، استلا چس، هربرت جی بیرچ، مارگارت هرتزینگ و سام کورن، در دهه 1950 مطالعه طولی کلاسیک نیویورک را در زمینه مزاج نوزادان شروع کردند (توماس، چس و بیرچ، 1968). تاکید مطالعه بر چگونگی تاثیر کیفیت¬های مزاجی بر سازگاری در طول زندگی بود. چس، توماس و همکاران نوزادان را در نه ویژگی مزاجی رتبه بندی کردند که هر یک به تنهایی یا در ارتباط با یک مزاج دیگر، چگونگی سازگاری کودک در مدرسه، در خانه و با دوستان را تحت تأثیر قرار می¬دهند. رفتارهای هر یک از صفت¬ها به صورت پیوستاری است. اگر کودکی به سمت انتهایی بالایی یا پایینی یک مقیاس تمایل داشته باشد، نشانگر مشکل است و باید مورد توجه قرار گیرد. این رفتارهای خاص عبارتند از: سطح فعالیت، نظم در الگوی خوابیدن و غذا خوردن، واکنش¬های اولیه، سازگاری، شدت هیجانات، خلق، حواس پرتی، پایداری و فراخنای توجه و حساسیت حسی. موارد اضافی در بین طبقات توسط روانشناسان شناسایی شده است و لیست کاهش یافته¬ای توسط رواشناسان مورد استفاده قرار می¬گیرد (3)
…….

 

دانلود مستقیم فایل