آزمایشگاه فیزیک حرارت – آزمايش: اندازه گيري ظرفيت گرمايي كالريمتر(ارزش آبي) – فایل جدید

آزمایشگاه فیزیک حرارت , آزمايش: اندازه گيري ظرفيت گرمايي كالريمتر(ارزش آبي),آزمایشگاه فیزیک حرارت , آزمايش: اندازه گيري ظرفيت گرمايي كالريمتر(ارزش آبي)

آزمایشگاه فیزیک حرارت – آزمايش: اندازه گيري ظرفيت گرمايي كالريمتر(ارزش آبي) -تئوري
گرما صورتي از انر‍ي است كه در اثر اختلاف دماي بين دو جسم با دماي بيشتر به جسم با دماي كمتر به خودي خود منتقل ميشود. ظرفيت گرمايي اجسام را با آب مقايسه مي كنند وآن را ارزش آبي مي نامند ارزش آبي هر جسم معدل جرم آبي است كه ظرفيت گرمايي آن با ظرفيت گرمايي جسم برابر باشد و ارزش آبي را با A نمايش مي دهند.
اگر كالريمتر كه از قسمتهاي مختلفي تشكيل شده است را در نظر بگيريم ارزش آبي آن در رابطه A= بدست مي آيد.
يكايA بر حسب Cal/خواهد بود. Mi جرمهاي تشكيل دهنده كالريمتر، (بهم زن_ دماسنج_كاسه فلزي و …) و ci گرماي وي‍ه مربوط به آن جرمها مي باشد.
وسايل لازم:
1) كالريمتر ساده 2) دماسنج جيوه اي 3) بشـــــــر 4) سه پايه و توري سيمي 5) منبع گرمايي 6) ترازوي سه اهرمي.
شرح آزمايش:
1) جرم كالريمتر خالي را توسط ترازو اندازه ميگيريم و آن را ( ) مي ناميم.
2) در داخل كالريمتر (حودو 3/1 حجم آن) آب بريزيد و آن را روي ترازو قرار داده و جرم آن را يادداست مي كنيم و آن را ( ) مي ناميم.

 

دانلود مستقیم فایل