تحقیق طراحی مجتمع مسکونی اراضی شرق بازار ارومیه با رویکرد بازنده سازی الگوی ساخت مسکن در ارومیه قدیم – فایل جدید

طراحی مجتمع مسکونی اراضی شرق بازار ارومیه با رویکرد بازنده سازی الگوی ساخت مسکن در ارومیه قدیم ,ویژگی های الگوی معماری, اقلیمی خانه های بافت قدیمی ارومیه,رويکردهای عمده در ساماندهی و طراحی بافت فرسوده,,مراحل تشخيص و تصويب بافتهاي فرسو

تحقیق طراحی مجتمع مسکونی اراضی شرق بازار ارومیه با رویکرد بازنده سازی الگوی ساخت مسکن در ارومیه قدیم

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 1
1-1- بیان مسئله 3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-3- اهداف مشخص تحقيق 7
1-3-1- سئوالات تحقیق 7
1-3-2- فرضیه های تحقیق 8
1-4- روش گردآوری اطلاعات 8
1-5- روش تحقیق 9
فصل دوم : تعاریف
بخش اول : تعاریف
2-1- سوابق مربوط(مروری بر بررسی های گذشته) 11
2-2- علل ایجاد مجتمع مسکونی 13
2-3- فلسفه سكونت 13
2-4- تعاریف مسکن 14
2-4-1- مفهوم مسکن 15
2-4-2- ساكنین مسكن 16
2-5- اهميت مسكن 17
2-6-تعریف خانه از دیدگاه های مختلف 20
2-7- ویژگی های خانه ی ایرانی بر اساس ادبیات خانه در ایران 20
2-8- روند شکل گيري خانه 21

بخش دوم :مسکن
2-9-مسکن امروز 25
2-9-1-شاخصه های موثر در مسکن امروز 25
2-10- سیر تحول تاریخی تیپولوژی مجتمع های مسکونی 25
2-10-1-تحول تیپولوژی ساختمان های مسکونی در ایران 26
2-10-2-تحول خانه سنتي به مسکن امروزي 26
2-11- معماری و گونه شناسی خانه 27
2-12- الگوی فضایی خانه های قدیمی و خانه های معاصر 28
2-13-الگوی فضاهای باز در خانه های قدیمی 30
2-13-1- معیارهای سازمان یابی فضا در خانه های قدیمی 32
2-14- حضور فضاهای باز، بسته و پوشیده 33
2-15-تعریف شیوه های توانمند سازی فضادر خانه های قدیمی ومعاصر 33
2-16-ترکیب شیوه های توانمند سازی فضادر خانه های قدیمی ومعاصر 34
2-17-بررسی تطبیقی خانه های قدیمی و خانه های معاصر) شیوه های توانمندسازی فضا 35
2-18- بررسی تطبیقی خانه های قدیمی و خانه های معاصر 36
2-19-بررسی تطبیقی خانه های قدیمی و خانه های معاصر) حالات فضایی – قلمرو ( 37
2-20- بررسی تطبیقی خانه های قدیمی و خانه های معاصر(حالات فضایی – هدایت و جهت یابی) 38
فصل سوم: بافت فرسوده
3-1- تعاریف مفهومی بافت فرسوده 40
3-2- انواع بافتهاي فرسوده 41
3-3- معيارهاي تعيين بافتهاي فرسوده 42
3-4-انواع مداخله بر اساس ميزان وفاداري به گذشته در سه گروه برحسب نياز شامل مي شوند 43
3- 5 -مراحل تشخيص و تصويب بافتهاي فرسوده 44
3-6 مشخصات بافتهای قدیم و فرسوده 46
3 -7- روش های مداخله در بافت های فرسوده ی شهری 47
3-8- نحوه برخورد سایر کشورها با بافت فرسوده 49
3-9-تجربه هاي جهاني بهسازي، نوسازي و بازسازي بافتهاي قديم شهري 51
3-10- هویت بافت های تاریخی 54
3-11-رويکردهای عمده در ساماندهی و طراحی بافت فرسوده 54

فصل چهارم: معرفی مصادیق و نمونه ها

4-1 نمونه شماره یک :طراحی مرکز محله بلوک شهری 57
4-2- نمونه شماره دو: مجتمع مسکونیViaducts Spittela 59
4-3- مسابقات طراحی در بافت تاریخی 60
4-4- نمونه شماره چهار :طرح نوسازی و سازماندهی بازارچه عمومي اراضی شرق بازار ارومیه 61
4-5-مجتمع گلدشتین شاد 62
فصل پنجم: برنامه ریزی فیزیکی و کالبدی
5-1- مبانی کلی در برنامه فیزیکی 67
5-2- انواع مجتمع های مسکونی 68
5-3- ملاحظات طراحی فضاهای واحد آپارتمانی 68
5-4- ساماندهی فضاهای یک آپارتمان و حریم شخصی 69
5-5- ترکیبات ساختمانی در بافت شهری 70
5-6- توصیه ها و الزامات تهیه طرح معماری شامل موارد 70
5-7- رعایت حقوق همسایگی از نظر فاصله ساختمانها نسبت به ارتفاع آنهاشامل 70
5-8- مقررات و ضوابط بلند مرتبه سازی 71
5-9-بررسی فضاهای درونی واحدهای مسکونی 74
5-10- نماي جداره های اصلی :مصالح وجزئیات 75
5-11- آشنایی با مکان پروژه 76
5-11-1- شهر ارومیه 76
5-11-2- آشنایی با بستر پروژه شهر ارومیه شامل مواردزیر می باشد 79
5-11-3- ابعاد اجتماعی و دینی پروزه 80
5-12- بررسی محیط قدیمی و تاریخی شهر ارومیه 81
5-12-1- وضعیت محدوده شهر ارومیه و ناحیه طرح 81
5-13- ضوابط و حرائم بناهاي تاريخي در شهر اروميه 83
5-14- ویژگی های محله در بافت فرسوده 86
5-14-1-ارتباط های محله ای 87
5-14-2- الگوی اقلیمی خانه های قدیمی بافت قدیمی ارومیه 87
5-14-3 ویژگی های الگوی معماری- اقلیمی خانه های بافت قدیمی ارومیه 87
5-14-4- بناهای تاریخی و بناهای جدید در بافت 88
5-15-ضوابط بافت فرسوده شهرارومیه 90
5-15-1-دسته بندی کاربری مسکونی در بافت ارومیه 93
5-16- تحلیل بافت فرسوده قدیم (سازمان کالبدی) 94
بخش یک
مبانی نظری و عملکردی و مداخله در سایت و روند شکل گیری طرح
5-1-1- هدف از طراحی در بافت فرسوده ارومیه 101
5-1-2- انواع حالتهای سازماندهی توده و فضا 103
5-1-3-بررسی نتایج پرسشنامه ها 105
5-1-4- تحلیل سایت 106
5-1-5- روند طراحی حجمی 110
5-1-6- کانسپت اولیه طرح 110
5-1-7- نتیجه گیری 112
منابع 113

فهرست جداول
جدول (2-12) عناصر معماری در توانمندسازی فضا 29
جدول(2-13) بررسی نقش حیاط یا فضای باز در خانه های گذشته و مسکن امروز 31
جدول(3-7-1) مداخله از دیدگاه عمده ترین صاحب نظران فضاهاي کهن شهري 48
جدول(3-8-1) چگونگی برخورد سمینار هاي جهانی مداخله شهري بافت هاي فرسوده 49
جدول (3-9-1) تجارب جهانی مرمت شهری 51
جدول (3-9-2) تجارب جهانی مرمت شهری 52
جدول (4-9-2)، تجارب جهانی مرمت شهری 53
جدول(3-9-3) تجارب جهانی مرمت شهری 53
جدول (4-2)، طرح اجرا شده در بافت فرسوده (1) 59
جدول (5-2)، انواع مجتمع مسکونی 68
جدول (5-4)، ساماندهی فضاهای یک آپارتمان 69
جدول (5-4-4)، مساحت بافتهای فرسوده ارومیه 90
جدول (5-5-5)، سطح اشغال و تراکم مجاز ساختمانی منفرد سازی 92
جدول (5-16- 1)، تحلیل بافت فرسوده قدیم (سازمان کالبدی) 94
جدول (5-16-2)، تحلیل بافت فرسوده قدیم (سازمان عملکردی ـ فعالیتی) 95
جدول (5-16-3)، تحلیل بافت فرسوده قدیم (شبکه ارتباطی) 97
جدول (5-16-4)، تحلیل بافت فرسوده قدیم (سازمان بصری) 98
جدول (5-16-5)، تحلیل بافت فرسوده قدیم (سیمای زمین) 98
جدول (5-16-6)، تحلیل بافت فرسوده قدیم (سازمان ادراکی) 98
جدول (5-16-7)، تحلیل بافت فرسوده قدیم (سازمان اجتماعی) 99

پیوست (نقشه ها)

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه:
افزايش سرعت رشد جمعيت در دهه هاي گذشته، خصوصاً افزايش جمعيت شهرنشين موجب تمركز جمعيت در شهرها گرديده است . اين موضوع در قرن بيستم در شهرهاي بزرگ بيشتر نمايان است . نكته حائز اهميت اين كه شهرهاي بزرگ تنها در داخل محدوده خود رشد نمي كنند بلكه با توجه به افزايش ناگهاني جمعيت و تحولات اقتصادي، منجر به شكل گيري سكونت گاه هايي در اطراف بافت اصلي شهر نيز م ي شوند . اين سكونتگاهها علي رغم پيوستگي زيادي كه به لحاظ اقتصادي اشتغال با بافت قديم شهر دارند داراي تفاوت هاي اساسي اجتماعي، فرهنگي اقتصادي و خصوصاً كالبدي با بافت اصلي شهر هستند.
بطور كلي روند توسعه كالبدي شهر اروميه در قالب سه مرحله، شكل امروزي به خود گرفته است: بافت قديم، بافت مياني، بافت حاشيه اي. شكل گيري اين بافت از زمان پيدايش تا شروع شهرسازی مدرن (دوران پهلوي اول) است. در اين بافت شهر به فراخور نياز با توجه به شرايط زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و كالبدي شكل گرفته است . به عبارت ديگر در اين نوع بافت رابطه مفهومي بين شكل و ساكنان شهر عينيت پيدا كرده است .
هدف کلی طرح، ساخت مجتمع مسکونی با شناخت قاعده و قانون مندیهای حاکم بر فضای فرسوده و قدیمی می باشد و اراضی شرق میدان امام خمینی به عنوان مفصلی جهت پیوند گذشته و آینده شهر مطرح بوده و به پویایی و سرزندگی مرکز شهر کمک می کند. این همه در حالی است که تداوم سکونت، بر پایه تامین خدمات مطلوب محلی ممکن گشته، تبعیت از مورفولوژی بافت بومی و سنتی زمینه لازم جهت مکان یابی نشانه های کالبدی را فراهم می کند که در عین احترام به ارزش های هویتی بافت تاریخی و ضرورت های اقلیمی، امکان تحقق نیازهای روز در مقیاس مرکز شهر ارومیه را مطرح می کند.
تلاش این رساله در آزمودن واحیاء نگره های بافت قديم در کالبد معماری می باشد. به این منظور برای چگونگی نمود ساختار وعملکرد مکان در بافت فرسوده ی شهر ارومیه طرحی برای مجتمع مسکونی آورده شده که دارای ویژگی های عملکردی و زیبایی شناختی اثر بخشی است.

 

دانلود مستقیم فایل