کار تحقیقی دولت الکترنیک E-Government – فایل جدید

کار تحقیقی دولت الکترنیک E,Government,تحقیق جامع دولت الکترنیک E,Government,برخی الگوهای استقرار مرحله ای دولت الکترونیک , تعریف دولت الکترونیک ,ماهیت دولت الکترونیک ,ساختار دولت الکترونیک ,مزایای ایجاد دولت الکترونیک ,خدمات

گسترش روز افزون ارتباطات و تأثیر آن بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگی های ناشی از پیشرفت سریع وشتابان فناوری، وجود دولتی کارآمد و به روز را به منظور انجام وظایف حکومتی ضروری می نماید.
در مورد دولت چگونگی کارکرد آن ، مکانیزم های درونی و رابطه ی آن با سایر نهادهای جامعه نظیر مختلفی مطرح شده است. علی الرغم تفاوت های روش شناختی این نطریات، همه ی آنها بر این مسأله تأکید دارند که دولت می بایست برای انجام وظایفش کارآیی خود را بالاببرد. از جمله راه کارهای ارتقاء کارایی دولت، پیاده سازی و استقرار سیستم هایی است که به طور خلاصه به دولت الکترونیکی مشهور می باشد. در واقع دولت الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات است که تحولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است.

فصل اول
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسأله و ضرورت تحقیق
1-3 هدف تحقیق

فصل دوم
گفتار اول
2-1-1 مقدمه
2-1-2 تعریف دولت الکترونیک
2-1-3 ماهیت دولت الکترونیک
2-1-4 ساختار دولت الکترونیک
2-1-5 مزایای ایجاد دولت الکترونیک
2-1-6 خدمات دولت الکترونیک
2-1-7 زمینه کاربرد دولت الکترونیک
2-1-8 عوامل ایجاد دولت الکترونیک
2-1-9 مونع موجود بر سر راه دولت الکترونیک
2-1-10 اهداف دولت الکترونیک
2-1-11 انواع دولت الکترونیک
2-1-12 شکاف دیجیتالی
2-1-13 برخی نمادهای دولت الکترونیک
2-1-14 تفوت دولت الکترونیک با الگوی سنتی
2-1-15 برخی الگوهای استقرار مرحله ای دولت الکترونیک
2-1-16 مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی
2-1-17 دولت الکترونیک در ایران
گفتار دوم:
2-2-1 مشخصات محل کارآموزی
2-2-2 تاریخچه شرکت
2-2-3 مأموریت شرکت
2-2-4 فعالیت های انجام یافته در زمینه مدیریت راهبردی
2-2-5 وضعیت فعلی شرکت
2-2-6 چارت سازمانی شرکت
2-2-7 گزارش کارآموزی
فصل سوم
3-1 نتیجه گیری
3-2 ارائه پیشنهادات
واژه نامه
منابع

 

دانلود مستقیم فایل