تحقیق بررسی روش های مدیریت مصرف انرژی الکتریکی (DSM) – فایل جدید

بررسی روش های مدیریت مصرف انرژی الکتریکی ( DSM),تحقیق کامل بررسی روش های مدیریت مصرف انرژی الکتریکی ( DSM),مشكلات بازار و فرصت هاي فرارويDSM,تحقیق بررسی روش های مدیریت مصرف انرژی الکتریکی (DSM), تنظیم کاملاً شاقولی میله متصل به توربین,روش های

تحقیق بررسی روش های مدیریت مصرف انرژی الکتریکی (DSM)

فهرست

فصل اول كليات 1
1-1) تعاریف 3
1-1-1) مديريت بار 3
2-1-1) كارآيي انرژي 4
3-1-1) صرفه جويي انرژي 4
2-1) اهداف و راهبردها 4
1-2-1) اهداف DSM : 4
2-2-1) راهبرد ها 5
3-1) مشكلات بازار و فرصت هاي فرارويDSM 8
1-3-1) مزاياي حضور مشترک در بازار 12
1-1-3-1) مزاياي مشترك 12
2-1-3-1) مزاياي شبكه 12
3-1-3-1) مزاياي فوق العاده كه به خاطر اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار حاصل مي شود 13
فصل دوم برنامه هاي كلان مديريت مصرف برق در خارج از كشور 14
1-2) معرفي DSM در كشور ايالات متحده آمريكا 15
1-1-2) روش های DSM در سیستم قدرت سنتی آمریکا 15
2-1-2) روش های DSM در سيستم قدرت تجديد ساختار يافته آمريكا 27
1-2-1-2) قوانين مرتبط با مديريت انرژي و مصرف برق در ايالات متحده 28
2-2-1-2) تعداد شرکت کنندگان در برنامه های DR 29
3-2-1-2) انگيزه ها (مشوق ها)و مشكلات سر راه اجراي برنامه هاي DR 35
4-2-1-2) ميزان كاهش پيك در كشور آمريكا 37
2-2) معرفي DSMدر كشور انگلستان 37
1-2-2) دورنمايي از كشور انگلستان 42
2-2-2) مصرف برق در انگلستان 43
3-2-2) تجربه انگلستان در زمينه DSM 45
4-2-2) پتانسيل DSMدر انگلستان 47
5-2-2) موانع اجراي DSM در انگلستان 49
6-2-2) سياست گذاري DSM در انگلستان 51
7-2-2) قوانين مرتبط با DSMدر انگلستان 52
3-2) معرفي برنامه هاي كلان در آژانس بين المللي انرژي 53
1-3-2) طرح استراتژيك آژانس بين المللي انرژي براي برنامه هاي مديريت سمت مصرف 54
1-1-3-2) معرفي 54
2-1-3-2) چشم انداز 55
3-1-3-2) مأموريت 55
4-1-3-2) اهداف 56
5-1-3-2) ساختار برنامه 56
6-1-3-2) محصولات و توليدات برنامه 56
7-1-3-2) تأمين كنندگان اعتبار مالي 58
2-3-2) وظايف مشخص شده از سوي آژانس بين المللي انرژي 58
فصل سوم اطلاعات، سوابق و ترسیم وضعیت برنامه هاي موجود کشور در زمینه مدیریت مصرف برق 73
1-3) برنامه هاي مدیریت مصرف اجرا شده و نتایج آن 74
1-1-3) سیاستهاي کمک مالی و تسهیلاتی 74
2-1-3) نتایج اجراي سیاستهاي کمک مالی و تسهیلاتی 74
3-1-3) سیاست هاي تعرفه برق 74
4-1-3) نتایج اجراي سیاست هاي تعرفه برق 75
5-1-3) سیاست هاي نصب کنتورهاي چند تعرفه اي 76
6-1-3) نتایج اجراي سیاست هاي نصب کنتورهاي چند تعرفه 76
7-1-3) سیاست هاي تغییر ساعت کشور 77
8-1-3) نتایج اجراي سیاست هاي تغییر ساعت کشور 77
9-1-3) سیاست هاي توسعه لامپ هاي کم مصرف 78
10-1-3) نتایج اجراي سیاست هاي توسعه لامپ هاي کم مصرف 78
11-1-3) سیاست هاي تبادل برق با کشورهاي هم جوار 78
12-1-3) نتایج اجراي سیاست هاي تبادل برق با کشورهاي هم جوار 78
13-1-3) سیاست هاي تدوین استاندارد تجهیزات برقی خانگی 79
14-1-3) نتایج اجراي سیاست هاي تدوین استاندارد تجهیزات برقی خانگی 80
15-1-3) سیاست هاي مدیریت انرژي الکتریکی در صنعت 82
16-1-3) نتایج اجراي سیاست هاي مدیریت انرژي الکتریکی در صنعت 83
17-1-3) سیاست هاي مدیریت مصرف انرژي الکتریکی در ساختمان 85
18-1-3) نتایج اجراي سیاست هاي مدیریت مصرف انرژي الکتریکی در ساختمان 85
19-1-3) نتایج اجراي سیاست هاي آموزش و آگاه سازي 86
20-1-3) سیاست هاي آموزش و آگاه سازي 86
2-3) تحلیلی بر سیاست هاي مدیریت مصرف برق انجام شده و نتایج آن 87
3-3) سیاست ها و برنامه هاي آتی در زمینه مدیریت مصرف برق کشور 93
1-3-3) بخش هاي خانگی و تجاري 93
2-3-3) بخش صنعت 93
3-3-3) بخش تولید انرژي الکتریکی 94
1-3-3-3) توسعه نصب واحدهاي تولید همزمان برق و حرارت(برودت) 94
2-3-3-3) نصب توربین انبساطی در ایستگاه هاي تقلیل فشار ورودي شهرها و نیروگاه ها 94
4-3-3) بخش آموزش و آگاه سازي 94
فصل چهارم تعيين و تعريف شاخص هاي مربوط به مديريت مصرف برق 96
1-4) شاخص هاي اصلي 98
1-1-4) ضريب بار 98
2-1-4) شدت انرژي 99
3-1-4) ميزان پيك سايي و جابجايي بار 101
4-1-4) تامين رشد بار به وسيله راهكارهاي مديريت مصرف 102
2-4) ساير شاخص ها 102
1-2-4) شاخص هاي مرتبط با قوانين و مقررات 102
2-2-4) شاخص هاي اقتصادي 103
3-2-4) شاخص هاي مرتبط با مديريت بار و صرفه جويي 104
4-2-4) شاخص هاي آموزشي و تحقيقاتي 104
5-2-4) شاخص هاي فرهنگي 107
6-2-4) شاخص هاي زيست محيطي 107
فصل پنجم ارائه شیوه هاي پتانسیل سنجی مدیریت مصرف برق 111
1-5) انواع پتانسیل 113
1-1-5) ارزیابی پتانسیل فنی 115
2-1-5) ارزیابی پتانسیل اقتصادي 115
3-1-5) ارزیابی پتانسیل حداکثر قابلیت حصول 116
4-1-5) پتانسیل برنامه 116
5-1-5) پتانسیل وقوع طبیعی 117
2-5) شیوه هاي پتانسیل سنجی 117
1-2-5) گام اول: توسعه اطلاعات اولیه بعنوان ورودي 118
1-1-2-5) توسعه فهرست اندازه گیري 118
2-1-2-5) توسعه اطلاعات فنی از فرصت هاي مؤثر 118
3-1-2-5) دیگر اطلاعات اولیه مورد نیاز 119
2-2-5) گام دوم: تخمین پتانسیل فنی برنامه هاي مدیریت سمت مصرف 119
1-2-2-5) اولویت بندي برنامه ها از دیدگاه مطالعات پتانسیل فنی 121
3-2-5) گام سوم: تخمین پتانسیل اقتصادي برنامه ها 123
1-3-2-5) آزمون هاي اثربخشی هزینه برنامه 123
4-2-5) گام چهارم: تخمین پتانسیل هاي حداکثر قابلیت حصول، برنامه و وقوع طبیعی برنامه 126
3-5) مفهوم و توسعه سناریوها 129
4-5) ممیزي انرژي 129
1-4-5) ملاحظات ممیزي انرژي 129
2-4-5) انواع ممیزي انرژي 130
1-2-4-5) ممیزي ساده 130
2-2-4-5) ممیزي مقدماتی 130
3-2-4-5) ممیزي انرژي جامع 131
3-4-5) موانع و تهدیدها در اجراي توصیه هاي مطرح شده در ممیزي انرژي 131
4-4-5) موارد مهمی که بایستی در ممیزي انرژي رعایت شوند 132
5-4-5) فرآیند انجام ممیزي ساده 132
1-5-4-5) مرحله آماده سازي ممیزي ساده 132
2-5-4-5) مرحله اجرائی ممیزي ساده 132
3-5-4-5) مرحله بعد از اجراي ممیزي ساده 132
6-4-5) فرآیند انجام ممیزي مقدماتی 132
1-6-4-5) مرحله آماده سازي ممیزي مقدماتی 132
2-6-4-5) مرحله اجرائی ممیزي مقدماتی 132
3-6-4-5) مرحله بعد از اجراي ممیزي مقدماتی 132
7-4-5) فرآیند انجام ممیزي جامع 133
1-7-4-5) مرحله آماده سازي ممیزي جامع 133
2-7-4-5) مرحله اجرائی ممیزي جامع 134
3-7-4-5) مرحله بعد از اجراي ممیزي جامع 134
5-5) جمع بندي 134
فصل ششم تحلیل وضع مطلوب در خصوص اهداف کمی با توجه به اهداف کلان مدیریت مصرف 136
فصل هفتم تحلیل فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مصرف برق 140
1-7) بررسی وضعیت مصرف برق کشور 141
2-7) تحلیل فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب 149
1-2-7) روند تغییر اوج بار 149
2-2-7) ضریب بار 150
3-2-7) ضریب تلفات 152
4-2-7) تغییر سهم مولفه هاي بار 154
3-7) پیشنهادات 158

فصل هشتم معرفی راهکارهاي کلان مدیریت مصرف برق در بخش هاي مختلف 159
1-8) مقدمه 160
2-8) معرفی راهکارهاي مدیریت سمت مصرف در بخش هاي خانگی و تجاري 161
1-2-8) راهکارهاي ساختاري 161
1-1-2-8) ارتقاي فرهنگ مصرف 161
2-1-2-8) تثبیت قوانین 161
2-2-8) راهکارهاي فنی 162
1-2-2-8) مقدمه 162
2-2-2-8) مراحل انتخاب 164
3-2-2-8) معرفی راهکارهاي فنی 165
1-3-2-2-8) راهکارهاي کنترل تجهیزات مصرف کننده 165
2-3-2-2-8) ذخیره سازهاي انرژي 169
3-3-2-2-8) نرخ هاي انگیزشی اقتصادي 170
4-3-2-2-8) منابع پراکنده 172
5-3-2-2-8) ارتقاي پاسخگویی بار 172
6-3-2-2-8) افزایش کارایی انرژي لوازم برقی 172
4-2-2-8) تقسیم بندي زمانی راهکارهاي ارائه شده 173
5-2-2-8) جمع بندي 175
3-8) معرفی راهکارهاي مدیریت سمت مصرف در بخش عمومی 175
4-8) معرفی راهکارهاي مدیریت سمت مصرف در بخش روشنایی عمومی 178
1-4-8) روند طراحی مناسب روشنایی معابر 180
2-4-8) پارامترهاي تعیین کننده کیفیت چراغ هاي معابر عمومی 182
3-4-8) عوامل موثر در بهره گیري نامناسب از شبکه هاي روشنایی معابر 184
1-3-4-8) عوامل الکتریکی موثر در بهره گیري نامناسب از شبکه هاي روشنایی معابر 188
2-3-4-8) عوامل فتومتریک مؤثر در بهره گیري نامناسب از شبکه هاي روشنایی معابر 188
3-3-4-8) عوامل مکانیکی مؤثر در بهره گیري نامناسب از شبکه هاي روشنایی معابر 190
4-4-8) راهکارهاي مبتنی بر مدیریت مصرف در بخش روشنایی معابر 190
1-4-4-8) استفاده از لامپ هاي پربازده 190
2-4-4-8) آزمایش کیفیت چراغ هاي معابر 191
3-4-4-8) طراحی صحیح سیستم هاي روشنایی معابر 192
6-4-8) جمع بندي 192
4-4-4-8) کنترل مرکزي شبکه هاي روشنایی معابر 193
5-4-4-8) تقسیم بندي برنامه هاي مدون تعمیر، نگهداري و رسیدگی به موقع چراغهاي معابر 193
5-4-8) زمان بندي پیاده سازي راهکارهاي بیان شده 193
5-8) معرفی راهکارهاي مدیریت سمت مصرف در بخش کشاورزي 193
1-5-8) راهکارهاي بهینه سازي مصرف انرژي در بخش کشاورزي 195
1-1-5-8) راهکارهاي بهینه سازي مصرف آب کشاورزي 196
2-1-5-8) راهکارهاي بهینه سازي مصرف برق در بخش کشاورزي 196
1-2-1-5-8) استفاده از راهکارها و تجهیزات مناسب براي افزایش بازدهی مصرف 197
2-2-1-5-8) استفاده از پمپ هاي شناور 197
3-2-1-5-8) استفاده از الکتروموتورهاي عمودي 197
4-2-1-5-8) استفاده از خازن در تاسیسات برقی بخش کشاورزي 198
5-2-1-5-8) تطبیق تاسیسات استحصال آب با الکتروپمپ 200
6-2-1-5-8) تبدیل اتصال مثلت به ستاره 200
7-2-1-5-8) بهبود بهره وري عوامل غیرالکتریکی 201
8-2-1-5-8) استفاده از لوله ها با زاویه هاي مناسب ) حذف زاویه هاي تند لوله آب( 201
9-2-1-5-8) استفاده از توربین نیمه باز یا بسته متناسب 203
10-2-1-5-8) حالت نیاز به منبع مرتفع 203
11-2-1-5-8) تنظیم کاملاً شاقولی میله متصل به توربین 203
12-2-1-5-8) واقعی نمودن تعرفه انرژي برق 203
13-2-1-5-8) پیشنهاد تعرفه فصلی براي کشاورزي 204
14-2-1-5-8) پیشنهاد تعرفه پلکانی 205
15-2-1-5-8) کنترل ساعت کارکرد سالانه چاه هاي کشاورزي 205
16-2-1-5-8) خروج چاه هاي کشاورزي در ساعات پیک و استفاده از تایمر 205
17-2-1-5-8) کنترل بار چاه هاي کشاورزي 207
18-2-1-5-8) سرویس و تعمیر مرتب تأسیسات برقی 207
2-5-8) تقسیم بندي زمانی پیاده سازي راهکارهاي بیان شده 208
3-5-8) جمع بندي 208
6-8) معرفی راهکارهاي مدیریت مصرف برق در بخش صنعت 209
1-6-8) ساختار بار صنعتی 211
1-1-6-8) معرفی 211
2-1-6-8) شناسایی و تعیین اولویت هاي مطالعاتی صنایع 214
2-6-8) راهکارهاي مدیریت مصرف در بخش صنعت 214
1-2-6-8) سیاست هاي مرتبط با مدیریت انرژي در بخش صنعت 215
2-2-6-8) اصلاح فرآیندهاي تولید 216
1-2-2-6-8) بهبود فرآیند تولید سیمان 217
2-2-2-6-8) پتانسیل هاي بهبود فرآیند تولید آلومینیوم 218
3-2-6-8) استفاده از فعالیت هاي بهبود راندمان تجهیزات صنعتی 220
1-3-2-6-8) موازي کردن ترانسفورمرهاي قدرت کارخانجات براساس محاسبات اتصال کوتاه 222
2-3-2-6-8) حمایت از سرمایه گذاري به منظور استفاده از VSD 1 222
3-3-2-6-8) استمرار وضع استاندارد در تجهیزات انرژي بر صنعتی 223
4-3-2-6-8) استفاده از سیستم هاي تولید همزمان برق و حرارت 223
5-3-2-6-8) بهبود بازدهی سیستم هاي هواي فشرده صنعتی 229
6-3-2-6-8) بکارگیري اتوماسیون و کنترل کامپیوتري صنایع 238
7-3-2-6-8) توسعه آموزش عمومی و تخصصی مدیریت مصرف انرژي در صنایع 239
8-3-2-6-8) گازسوز کردن موتورهاي دیزلی صنایع و بهره گیري از این ظرفیت در ساعات پیک 239
9-3-2-6-8) بهینه سازي عملکرد موتورها و محرکه ها 240
1-9-3-2-6-8) روش هاي عمومی کاهش مصرف انرژي الکتروموتورها 240
2-9-3-2-6-8) دستوالعمل هاي لازم براي بهبود عملکرد موتورهاي الکتریکی 241
10-3-2-6-8) بهینه سازي عملکرد کوره ها و مشعل هاي صنعتی 256
4-2-6-8) استفاده از تکنولوژي هاي ذخیره سازي انرژي 262
1-4-2-6-8) سیستم هاي ذخیره کننده گرما و سرما 262
2-4-2-6-8) استفاده از باتري ها و منابع تولیدپراکنده 265
5-2-6-8) استفاده از پتانسیل صنایع براي انعطاف پذیر کردن منحنی بار 266
1-5-2-6-8) فروش دیماند 266
2-5-2-6-8) برنامه ریزي زمانبندي تعطیلات و تعمیرات سالانه 266
3-5-2-6-8) تنظیم فرآیند به منظور اصلاح ضریب بار 267
6-2-6-8) راهکارهاي اقتصادي براي پاسخگو کردن بار صنعتی 267
1-6-2-6-8) استفاده از تعرفه هاي توان راکتیو 267
2-6-2-6-8) اجراي برنامه هاي تشویقی 268
3-6-2-6-8) اجراي برنامه هاي تعرفه زمانی 269
3-6-8) تقسیم بندي زمانی پیاده سازي راهکارهاي بیان شده 271
4-6-8) سیاست ها و برنامه هاي آتی مدیریت انرژي در بخش صنعت 271
5-2-6-8) استفاده از پتانسیل صنایع براي انعطاف پذیر کردن منحنی بار 266
1-5-2-6-8) فروش دیماند 266
2-5-2-6-8) برنامه ریزي زمانبندي تعطیلات و تعمیرات سالانه 266
3-5-2-6-8) تنظیم فرآیند به منظور اصلاح ضریب بار 267
6-2-6-8) راهکارهاي اقتصادي براي پاسخگو کردن بار صنعتی 267
1-6-2-6-8) استفاده از تعرفه هاي توان راکتیو 267
2-6-2-6-8) اجراي برنامه هاي تشویقی 268
3-6-2-6-8) اجراي برنامه هاي تعرفه زمانی 269
3-6-8) تقسیم بندي زمانی پیاده سازي راهکارهاي بیان شده 270
4-6-8) سیاست ها و برنامه هاي آتی مدیریت انرژي در بخش صنعت 272
5-6-8) جمع بندي 272
نتیجه گیری 273
مراجع 275

مقدمه
تجربه مديريت سمت مصرف 1 DSM، در طول سه دهه گذشته همواره در مسيري تكاملي بوده است. بخشي از اين تكامل به واسطه درس هاي آموخته شده از به كارگيري آن در كشورهاي مختلف جهان و بخشي ديگر به واسطه نيازهاي ناشي از تحولات و تغيير ساختار صنعت برق مي باشد. امروزه عمده ترين تغيير قابل توجه، تمايل به شمول برنامه هاي تأكيد كننده بر تأثيرپذيري مصرف از قيمت، در سبد راهكارهاي
DSM مي باشد. به طور سنتي در بسياري از كشورها برنامه هاي DSM اعم از برنامه هاي صرفه جويي انرژي، مديريت بار يا عموماً مديريت مصرف برق در شرايط اضطراري به كار گرفته مي شود. معمولاً در طراحي چنين برنامه هايي قيمت برق به عنوان يك داده معلوم در نظر گرفته مي شود كه اين امر موفقيت اين برنامه ها را تحت الشعاع قرار مي دهد. لذا پرداختن به ايده هاي جديد در رابطه با برنامه هاي DSM متأثر از قيمت، كه براي بسياري از كشورهايي كه در حال حاضر مواجه با موضوع تغيير ساختار صنعت برق مي باشند، حائز اهميت است. با توجه به مطالب فوق الذكر و به منظور هموارسازي بستر مطالعات كه در چارچوب اين پروژه صورت مي گيرد، در مرحله شناخت، كلياتي از موضوع مديريت مصرف كه در برگيرنده تعاريفي از مباني اين مسئله جهت تلقي و برداشت يكسان از مفاهيم مطروحه مي باشد به همراه اهداف و راهبردهاي مربوطه ارائه مي شود. به علاوه از آنجاييكه تحولات و تغيير ساختار صنعت برق در حال فراگير شدن در كشورهاي مختلف ازجمله ايران مي باشد، آشنايي با چگونگي تأثيرپذيري DSM از اين تحولات بسيار حائز اهميت مي باشد.
در ادامة مطالعات اين مرحله از پروژه تجربيات و برنامه هاي چندين كشور مختلف و نيز آژانس بين المللي انرژي مورد بحث قرار مي گيرند وسپس سوابق برنامه هاي مديريت مصرف برق در كشور معرفي مي گردند.
در ادامه شاخص هاي مربوط به مديريت مصرف برق به همراه شيوه هاي پتانسيل سنجي مورد بحث قرار مي گيرد. سپس تحليلي از وضعيت مطلوب در خصوص اهداف كمي و كلان مديريت مصرف شركت توانير و نيز تحليلي از فاصله بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب مصرف برق در چشم انداز بيست ساله ارائه مي گردد و در انتها معرفی راهکارهاي کلان مدیریت مصرف برق در بخش هاي مختلف معرفی می شود.

فصل اول
كليات

1-1) تعاریف

واژه مديريت سمت مصرف و يا DSM نخستين بار در اوائل دهه ۱۹۸۰ ميلادي توسط محققي1 EPRI
به كارگرفته شد. DSM . دربرگيرنده گستره اي از فعاليت هايي است كه از ناحيه شركت برق و يا دولت به منظور تغيير ميزان و يا زمان مصرف برق مشتركين در جهت منافع مشترك جامعه، شركت برق و مصرف كنندگان طراحي مي شود. منافع هر يك از ذينفع ها از DSM را مي توان به صورت جدول(1-1) دسته بندی نمود.

در حقیقت DSM را مي توان به عنوان واژه اي كه چتري گسترده بر مفاهيمي چون مديريت بار، کارایی انرژی، صرفه جويي انرژي و حتي افزايش مصرف برق از طريق برقي نمودن برخي از مصارف قلمداد كرد]1[ .
با تحولات ساختاري در صنعت برق برخي واژه هاي جديد در كنار و يا در مقابل DSM ظاهر شده اند. از جمله مي توان به واژه هايي چون 2 DR، 3 DSB اشاره نمود]3و2[. واژه ديگري كه مرتبط با اين بحث مي باشد و به اختصار4 DM نامیده می شود، در برگیرنده فعالیت هایی فراتر از مقوله DSM، مثل تغییر نوع سوخت می باشد]4[.
به منظور آشنايي با هر يك از مفاهيم فوق الذكر تعاريف اين واژه ها ذيلاً ارائه مي شود.
1-1-1) مديريت بار
به فعاليت هايي اطلاق مي شود كه بر اثر آن مصرف كننده وادار به جابجايي زمان و يا قطع موقت كاربرد وسايل و تجهيزات برقي خود شود. اين فعاليت ها با هدف سايش اوج بار و يا جابجايي بار از، ساعات اوج به ساعت غير اوج انجام مي شوند. به عنوان مثال مي توان از تعرفه هاي قطع بار، تعرفه هاي زمان مصرف، تجهيزات كنترل مستقيم بار، و يا برنامه هاي چرخش بهره برداري از تجهيزات تهويه مطبوع نام برد.

2-1-1) كارآيي انرژي
به معناي مصرف كمتر انرژي براي انجام كاري مشابه مي باشد. دستيابي به اين امر با جايگزيني توليداتي با كارايي بيشتر محقق خواهد شد. به عنوان مثال مي توان از لوازم برقي با كارايي بالا، لامپهاي كم مصرف، سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي با كارايي بالا، موتورهاي پربازده، طراحي بهينه ساختمان و سيستم هاي بازيافت حرارت نام برد.
3-1-1) صرفه جويي انرژي
به معناي هرگونه فعاليت منجر به كاهش مصرف انرژي مي باشد. اين فعاليتها مي تواند شامل بهبود كارايي، كاهش تلفات و يا مصرف كمتر باشد.
پاسخگويي بار
به معناي فعاليت هايي است كه در كوتاه مدت منجر به كاهش اوج تقاضا مي شوند.
پيشنهاد سمت مصرف
به معناي حضور مصرف كنندگان در بازار برق و پيشنهاد قيمت و تقاضاي ميزان انرژي جهت تعادل بازار مي باشد.
منابع گسترده
منابع گسترده به سه گروه از امكانات كه به عنوان منبع تأمين انرژي تلقي مي گردند اطلاق مي شود.
اين سه گروه عبارتند از:
– منابع توليد پراكنده (DG)
– مديريت سمت مصرف (DSM)
– ذخيره سازي انرژي (ES )
آژانس بين المللي انرژي IEA نیز تعریف جامعی از DSM به شرح زير دارد:
DSM به اجرا گذاشتن فعاليت هاي طراحي شده توسط شركتهاي برق جهت تأثير بر مصرف برق مشتركين، به گونه اي كه تغييرات مورد نظر شركت برق در الگوي بار مورد تقاضا ايجاد شود. به علاوه DSM دربرگيرنده طيف كامل فعاليت هاي مديريتي شامل طراحي، اجرا، ارزيابي و پایش مي باشد] 6[ .
2-1) اهداف و راهبردها
اصولا برنامه های در DSM پي دستيابي به اهداف مختلفي مي باشد. اين اهداف در كشورهاي مختلف از اولويتهاي متفاوتي برخوردار مي باشند. مهمترين اين اهداف به شرح زير مي باشند]5[ :
1-2-1) اهداف DSM :
أ- بهبود كارايي سيستم هاي انرژي از طريق بهبود كارآيي تجهيزات توليد برق و افزايش ضريب بار
ب – كاهش نياز به سرمايه گذاري براي ساخت تأسيسات جديد نيروگاهي به واسطه كاهش اوج بار
ت – كاهش آثار سوء بر محيط زيست
ث – كاهش هزينه هاي تأمين برق براي مشتركين
ج – كاهش كمبود برق و خاموشي ها
ح – بهبود قابليت اطمينان و كيفيت برق
خ – بهبود شرايط اقتصادي
در ساير گزارشات مرتبط با برنامه هاي DSM اهداف ذيل مد نظر قرار گرفته اند]7[:
– ايجاد فرهنگ صرفه جويي
– تأمين برق با قابليت اطمينان، پايداري و تنوع خدمات
– حمايت مؤثر از مشتركين در مقابل نوسانات قيمت برق
– ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه گذاري در صنعت برق و فعاليت هاي صرفه جويي
– هواي تميز
مشاهده مي شود كه بين اهداف مختلف بيان شده فصل مشترك هايي ديده ميشود و لذا راهبردهاي متناسب براي دستيابي به اين اهداف بايد انتخاب شود.
……………………….

 

دانلود مستقیم فایل