کار تحقیقی بررسی مسئولیت کارفرمایان در قانون تامین اجتماعی – فایل جدید

جایگاه حقوقی مسئولیت کارفرما , تعریف حوادث ناشی از کار , مسئولیت کارفرما پیش از حادثه ,مسئولیت کارفرما پس از حادثه ,بررسی مواد مرتبط قانون تامین اجتماعی ,چگونگی پیدایش تشکل های کارگری در کشور , تشکل های کارگری و کارفرمایی در طرح اولیه قانون کار

عنوان بندی
چکیده
مقدمه
جایگاه حقوقی مسئولیت کارفرما
تعریف حوادث ناشی از کار
مسئولیت کارفرما پیش از حادثه
مسئولیت کارفرما پس از حادثه
بررسی مواد مرتبط قانون تامین اجتماعی
چگونگی پیدایش تشکل های کارگری در کشور
تشکل های کارگری و کارفرمایی در طرح اولیه قانون کار
چگونگی ثبت سازمانهای کارگری و کارفرمایی
اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی

چکیده
موادی از قانون کار و تامین اجتماعی مسئولیت هایی بر عهده کارفرمایان گذاشته است که باید کارکنان را در مقابل حوادث و خطرهای ناشی از کارپوشش بیمه ای دهند در این میان یکی از انواع شاخه های بیمه، بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در مقابل کارکنان است که بسیاری از مسئولیت های قانون یکارفرمایان در مقابل کارکنان، نظیر حوادث ناشی از کار، از کار افتادگی، نقص عضو و فوت را پوشش می دهد در این مقاله تاثیر موادی از قوانین کار و تامین اجتماعی بر بیمه مسئولیت کارفرمایان بررسی و نتیجه گیری میشود که قانون کار (به دلیل روح کلی حاکم بر این قانون) و قوانین تامین اجتماعی در مجموع موجب افزایش فروش بیمه مسئولیت کارفرمایان در مقابل کارکنان شده و در نتیجه تاثیر مثبت بر صنعت بیمه داشته است.

واژگان کلیدی
بیمه مسئولیت کارفرمایان در برابر کارکنان، قانون کار، قوانین تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار.

مقدمه
تحول نظام اجتماعی، پیشرفت و توسعه جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی و تدوین قوانین و مقررات متعدد برای تنظیم رفتارهای اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین تخصیص بهینه منابع اجتناب ناپذیر است. هر قانون و مقرراتی که مراجع ذی صلاح به مورد اجرا می گذارند قطعاً بر بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و نحوه تخصیص منابع تاثیرات مختلفی می گذارد قانون تامین اجتماعی هم که بخش بزرگی از نظام رفاه اجتماعی است افراد جامعه را در مقابل خطرها و حوادث حمایت می کند قانون کار تنظیم کننده روابط کارگر و کارفرما و قانون تامین اجتماعی چتری برای حمایت از افراد جامعه اند و در هنگام ناتوانی برای فعالیت اقتصادی، در ارتباط با کارگر و کارفرما، مسئولیت هایی برعهده کارفرمایان گذارده اند صنعت بیمه هم یکی از ابزارهای موثری است که می تواند با ابعاد مختلف زندگی افراد (اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و …) ارتباط پیدا کند، به طوری که شرکت های بیمه نقش خطیری در جهت تامین امنیت، کاهش ریسک، افزایش رفاه و نهایتاً گسترش عدالت اجتماعی بر عده دارند بنابراین از اینجا می توان به ارتباط قوانین کان و تامین اجتماعی و نقش آنها در زمینه صنعت بیمه پی برد، چرا که از یک طرف بخشی از مواد قوانین یاد شده به وظیفه کارفرمایان در خصوص تامین امنیت و سلامت کارگران اشاره دارد و از طرف دیگر فلسفه تشکیل صنعت بیمه و موسسات بیمه هم بر مبنای محو یا تخفیف خطرهای اقتصادی و اجتماعی است در این میان یکی از شاخه های بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت کارفرمایان در برابر کارکنان است که مسئولیت آنان را در مقابل حوادث ناشی از کار کارگران پوشش بیمه ای می دهد.

 

دانلود مستقیم فایل