کار تحقیقی افتراء و نشر اكاذيب – فایل جدید

کار تحقیقی افتراء و نشر اكاذيب ,دانلود مقاله افتراء و نشر اكاذيب ,تعريف اصطلاحي و لغوي افتراء ,مجازات افتراء در قانون مجازات اسلامي تعزيرات

1- مقدمه
طبع زندگي اجتماعي مستلزم برخورد انديشه‌ها ، گفتار ، كردار و منافع افراد جامعه است و اين پديده‌ها منشاء بروز و وقوع جرائمي مي‌باشد كه دسته‌اي از‌آن جرائمي هستند كه بي‌جبر و عنف مادي به وسيله‌ي زبان يا قلم واقع مي‌شوند و حيثيت و شرافت افراد را مصدوم مي‌نمايند و باعث ورود ضرر معنوي بر اشخاصي مي‌شوند اين جرائم در قانون ذيل عنوان بحث : افتراء و توهين و هتك حرمت اشخاص بيان شده‌اند .
در قانون مجازات اسلامي – تعزيرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترائ و توهين و هتك حرمت ذكر شده است . ولي همه‌ي مواردي را كه بنابر معناي عرفي ، و ضابطه‌ي حقوقي و علمي در حقوق جزاي اسلامي ، بتوان به عنوان « افتراء و توهين و هتك حرمت) شناخت ،‌ در بر نمي ‌گيرد در نتيجه اين قسمت از قانون فاقد جامعيتي است كه عنوان آن اقتضاء مي‌كند زيرا در پاره‌اي ديگر از قانون مجازات اسلامي مواردي ديگر بيان شده است كه مي تواند تحت اين عنوان قرار گيرد . از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامي ، قذف كه نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري است ، نوعي افتراء تلقي مي‌شود .
آنچه مي‌توان از موارد اشاره شده استنباط كرد اين است كه هتك حرمت مفهوم عام و كلي دارد و اعم از توهين و افتراء مي‌باشد به اين معني كه در همه‌ي موارد توهين و افتراء هتك حرمت تحقق مي‌يابد .

فهرست مطالب
مقدمه 1
افتراء : 4
سابقه‌ي تاريخي : 4
تعريف اصطلاحي و لغوي افتراء 6
افتراء در اصطلاح حقوقي : 6
عناصر تشكيل دهنده‌ي جرم ( شرايط تحقق بزه ) 7
الف : ركن قانوني : 8
ركن مادي : 10
ركن مادي : الف اسناد بايستي انتساب جرمي به ديگري باشد 11
ب) عيني بودن شخص طرف اسناد : 12
ج: وسيله‌ي اسناد : 13
ج ) وسيله‌ اسناد قسمت دوم : 15
2) انتشار اوراق : 15
3-ج : وسيله‌ي اسناد : 3 درج در روزنامه‌ و جرايد : 16
ج وسيله‌‌ي اسناد : 17
4- نطق در مجامع : 17
د: ابتدايي بودن و ارتجالي بودن اسناد : 19
هـ) عجز از اثبات صحت اسناد : 21
ركن معنوي جرم افتراء 22
مجازات افتراء : 23
مجازات افتراء در قانون مجازات اسلامي تعزيرات : 23
اشاعه‌ي اكاذيب : 24
اركان جرم نشر اكاذيب : 25
ركن قانوني جرم نشر اكاذيب 26
توضيحاتي در در مورد بعضي اصطلاحات بيان شده ماده‌ي 698 ق .م اسلامي تعزيرات 27
ركن مادي جرم نشر اكاذيب : 28
2- موضوع جرم شناختن « انتشار اكاذيب » و « اسناد اعمال خلاف حقيقت » 29
ركن معنوي جرم نشر اكاذيب : 30
رژيم كيفري – حقوقي جرم نشر اكاذيب 31
فرق افتراء با نشر اكاذيب : 32
در عنصر ركن مادي 33
تفاوت افتراء و اشاعه‌ي اكاذيب در عنصر قانوني كه رژيم جزائي را بيان كرده است : 35
تفاوت در عنصر معنوي افتراء و اشاعه‌ي اكاذيب : 36
منابع و مآخذ : 37

 

دانلود مستقیم فایل