کارتحقیقی حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی – فایل جدید

کارتحقیقی حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی,مقاله حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی,اعلام استرداد دادخواست به وسیله لایحه یا اظهار شفاهی

فهرست مطالب

مقدمه 6
2)روش تألیف 8
3)سابقه و ضرورت تحقیق 9
4) سوالات اصلی تحقیق 10
5) فرضیه های اصلی تحقیق 10
6) روش تحقیق 11
معرفی فصول 11
مبحث اول: بررسی مفاهیم 14
گفتاراول: جلسه دادرسی 14
بند اول: مفهوم جلسه دادرسی 14
بند دو: اقسام جلسه دادرسی 16
1.جلسه دادرسی عادی 17
2.جلسه دادرسی خارج از نوبت 17
3. اصطلاحات و مفاهیم مشابه 18
گفتار دوم: جلسه اول دادرسی 19
مبحث اول: حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی 23
گفتار اول: استرداد دادخواست 23
بند اول: شرایط استرداد دادخواست 24
1-استرداد دادخواست تا اولین دادرسی صورت گیرد 24
2-اعلام استرداد دادخواست به وسیله لایحه یا اظهار شفاهی 25
3-اطلاع و تکلیف دادرس 27
بند دوم: آثار و نتایج استرداد دادخواست 27
1-صدور قرار ابطال دادخواست 27
2- عدم تاثیر قرار ابطال دادخواست بر حق موضوع اختلاف 29
3-عدم استرداد هزینه دادرسی و رونوشت اوراق مربوط به دادرسی خواهان 30
مبحث اول: تکلیف به ارائه اصول اسناد و ضمانت اجرای آن 33
گفتاراول: تکلیف بعد ارائه اصل اسناد 33
بند اول: تشریفات مربوط به ارائه اسناد تا قبل از تشکیل جلسه اول دادرسی 33
بند دوم- ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی : 35
گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی 39
مبحث دوم: تکلیف به اعلام وجود دعوای مرتبط و مضانت اجرای آن 42
گفتار اول: تکلیف به اعلام وجود دعوی مرتبط 42
منابع و ماخذ 46

مقدمه
مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی به دو شیوه اختصاری و عادی صورت می گرفت اما امروزه و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توان گفت که رسیدگی به تمامی دعاوی به شیوه اختصاری صورت می گیرد. به عبارت دیگر دادگاه از طریق برگزاری جلسه دادرسی به دعوی رسیدگی کند. در عین حال مقررات به نحوی تنظیم شده که دادگاه باید با برگزاری یک جلسه اقدام به صدور رای نماید و تجدید جلسه به طور کلی یک امر خلاف اصل است. با مد نظر قرار دادن مجموعه مقررات آیین دارسی مدنی مشخص می گردد که بسیاری از حقوق خواهان یا خوانده به نحوی مقید به جلسه اول دادرسی است. برخی باید تا « اولین جلسه دادرسی» و بعضی دیگر باید « تا پایان جلسه دادرسی» اعمال شود. به علاوه تکالیفی نیز برای اصحاب دعوا در نظر گرفته شده است که می بایست در « اولین جلسه دادرسی» به عمل آید.
بررسی «حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی» موضوع اصلی این تحقیق است.
……

 

دانلود مستقیم فایل