تحقیق جامع دعاوی مالی – فایل جدید

تحقیق جامع دعاوی مالی,مقاله تطبیق دعاوی مالی,بررسی تطبیق دعاوی مالی,دانلود مقاله دعاوی مالی,پیشینه دعاوی مالی و غیرمالی,هدف و مقصود مدعی,تفاوت در سن مدعی برای اقامه دعوا

چکیده:
در هرنظام حقوقی، دعاوی مدنی تقسیم‌بندی‌هایی دارند و براین تقسیم‌بندی آثاری مترتب می‌شود. در حقوق فرانسه دعاوی مدنی به دعاوی عینی و دعاوی شخصی تقسیم می‌گردد.[1] منظور از دعاوی عینی آن دسته از دعاوی است که موضوع آنها حقوقی است که برای انسان نسبت به اعیان وجود دارد. مانند حق مالکیت بر عین و منافع آن؛ دعاوی شخصی نیز آن دسته از دعاوی است که حقوق شخص مستقیماً به شخص دیگر مربوط می‌شود و به عبارت دیگر، موضوع این دعاوی حقوقی است که متعهدله بر متعهد قرارداد یا شبه آن دارد. در سیستم حقوقی ایران تقسیم‌بندی دعاوی به عینی و شخصی در قوانین به تصریح بیان نشده و فقط در ماده (232) قانون امور حسبی، دعوای برمیت اعم از دین یا عین مورد اشاره قرار گرفته است. اما در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی از دعوای مالی و غیرمالی و تفاوتهایی که بین این دو وجود دارد، سخن به میان آمده است. در این مقاله (که در واقع خلاصه‌ای از بحث گسترده دعاوی مالی و غیرمالی و تفاوتهای بین این دو دعوا به عنوان یک رساله دکتری است.) پیرامون این دعاوی بحثی مختصر صورت خواهد گرفت.

چکیده
پیشینه دعاوی مالی و غیرمالی
معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در دکترین حقوق
معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در رویه قضایی
مالکانه یا غیرمالکانه بودن ادعا
قابلیت یا عدم قابلیت تقویم خواسته
نتیجه حاصل از دعوا
هدف و مقصود مدعی
نوع حق موضوع نزاع
تفاوت در سن مدعی برای اقامه دعوا
تفاوت در تقویم خواسته
تفاوت در هزینه دادرسی
تفاوت در هزینه های خدمات وکالتی
تفاوت در گواهی گواهان
تفاوت در هزینه‌های اجرایی
تفاوت در نتیجه درخواست فرجام
تفاوت در ارجاع به داوری
تشابه استثنایی دعاوی مالی و غیرمالی
منابع

 

دانلود مستقیم فایل