تحقیق بررسی مسئولیت مدنی سرپرستان ناشی از تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین درحقوق موضوعه ایران – فایل جدید

بررسی مسئولیت مدنی سرپرستان ناشی از تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین درحقوق موضوعه ایران,نگهداری از صغیر و مجنون,تحقیق بررسی مسئولیت مدنی سرپرستان,شرط مربوط به صغیر و مجنون,بررسی مبانی و ماهیت مسئولیت مدنی سرپرستان,مبانی نظری مسئولیت مدنی سرپرس

بررسی مسئولیت مدنی سرپرستان ناشی از تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین درحقوق موضوعه ایران

فهرست مطالب:
چکیده 1
1- مقدمه 2
2- بیان مسئله 2
3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 3
4- اهداف پژوهش 3
5- سئوالات پژوهش 3
6- پیشینۀ تحقیق 4
فصل اول: کلیات و مفاهیم
1-1- مقدمه 6
1-2- مفاهیم 6
1-2-1- مفهوم سرپرست و انواع آن 6
1-2-2- مفهوم صغیر و مجنون و انواع آن 7
1-2-3- مفهوم تقصیر 10
1-2-4- مفهوم حضانت و نگهداری 11
1-2-5- مفهوم مسئولیت مدنی و وجه تمایز آن با سایر مسئولیت ها 12
1-3- کلیات مسئولیت مدنی 14
1-3-1- هدف مسئولیت مدنی 14
1-3-2- مبانی مسئولیت مدنی 15
1-3-2-1- نظریه تقصیر 15
1-3-2-2- نظریه خطر 17
1-3-2-3- نظریه تضمین حق 19
1-3-2-4- نظریه مختلط 20
1-3-3- ارکان مسئولیت مدنی 20
1-3-3-1- وجود ضرر 20
1-3-3-2- ارتکاب فعل زیانبار 25
1-3-3-3- رابطه علیّت 29
1-3-4- آثار مسئولیت مدنی 38
1-3-4-1- جبران خسارت و شیو های جبران آن 38
1-3-4-2- تعیین میزان خسارت 40
1-3-4-3- پرداخت کننده و وسیله های پرداخت 43
1-3- نتیجه گیری فصل اول 44
فصل دوم : بررسی مصادیق سرپرستان و مبانی و ماهیت و شرایط وآثار مسئولیت مدنی سرپرستان
2-1- مقدمه 48
2-2- بررسی مصادیق سرپرستان 49
2-2-1- سرپرستان قانونی – اشخاص حقیقی 49
2-2-1-1- پدر و مادر 49
2-2-1-2- جدّ پدری 54
2-2-1-3- وصی 55
2-2-1-4- قیم 56
2-2-1-5- اشخاص حقوقی 58
2-2-2- سرپرستان قرار دادی – اشخاص حقیقی 58
2-2-2-1- مدیران و معلمان مدرسه و مربی مهد کودک 59
2-2-2-2- پرستار خانگی 61
2-2-2-3- اشخاص حقوقی 61
2-3- بررسی مبانی و ماهیت مسئولیت مدنی سرپرستان 62
2-3-1- مبانی نظری مسئولیت مدنی سرپرستان 62
2-3-1-1- نظریه تقصیر 62
2-3-1-2- نظریه خطر 63
2-3-1-3- نظریه تضمین حق 64
2-3-2- مبانی ماهوی مسئولیت مدنی سرپرستان 65
2-3-2-1- مسئولیت ناشی از فعل غیر 65
2-3-2-2- مسئولیت شخصی 66
2-3-3- ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی سرپرستان قانونی و قراردادی 66
2-3-3-1- ماهیت و مبنای مسئولیت کسانی که طبق قانون عهده دار نگهداری هستند 66
2-3-3-2- ماهیت و مبنای مسئولیت کسانی که بر حسب قرار داد عهده دار نگهداری هستند 67
2-4- شرایط تحقق مسئولیت مدنی سرپرستان 67
2-4-1- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی سرپرستان 67
2-4-1-1- وجود ضرر و شرایط ضرر قابل جبران 68
2-4-1-2- فعل زیان بار 70
2-4-1-3- رابطه سببیت 71
2-4-2- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی سرپرستان 72
2-4-2-1- شرایط مربوط به اشخاص مسئول- تقصیر در نگهداری 72
2-4-2-2- شرط مربوط به صغیر و مجنون 75
2-5- آثار مسئولیت مدنی سرپرستان 76
2-5-1- شیوه جبران خسارت 76
2-5-1-1- اعاده به وضع سابق 77
2-5-1-2- جبران خسارت از راه دادن معادل 78
2-5-2- میزان خسارت 78
2-5-2-1- تعیین میزان خسارت 79
2-5-2-2- کیفیت و نحوۀ تأدیه خسارت 80
2- 6- نتیجه گیری فصل دوم 84
فصل سوم : تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین توسط سرپرستان
3-1- مقدمه 88
3-2- تقصیر در حقوق ایران و اختلاف نظرها دربارۀ تقصیر 89
3-2-1- تقصیر در حقوق ایران 89
3-2-2- اختلاف نظر دربارۀ تقصیر 90
3-3- اقسام تقصیر و نقش تقصیر در مسئولیت های گوناگون 93
3-3-1- اقسام تقصیر 93
3-3-2- نقش تقصیر در مسئولیت های گوناگون 96
3-4- نگهداری و حضانت 97
3-4-1- فلسفه حضانت 97
3-4-2- حضانت حق و تکلیف ابوین 98
3-4-3- اشخاصی که عهده دار حضانت هستند 100
3-4-4- موارد سقوط حضانت 101
3-4-5- مسئولیت حقوقی ناشی از حضانت 104
3-4-6- پایان حضانت از صغیر و مجنون 108
3-4-7- تقصیر در نگهداری و مواظبت از صغار و مجانین توسط سر پرستان 109
3-5- افعال مادی و حقوقی صغیر و مجنون و مسئولیت مدنی آنان 112
3-5-1- افعال مادی و حقوقی صغار و مسئولیت مدنی آنان 112
3-5-2- افعال مادی و حقوقی مجانین و مسئولیت مدنی آنان 113
3-5-3- مادۀ 7 ق.م.م و ارتباط آن با مادۀ 1216ق.م 114
3-6- نتیجه گیری فصل سوم 115
نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات 118
فهرست منابع و مآخذ 123
چکیده انگلیسی 128


چکیده :
مسئولیت مدنی سرپرستان، زمانی مطرح می شود که سرپرستان اعم از قانونی و قراردادی مانند پدر و مادر، وصی، قیم، پرستار طفل یا مجنون تقصیر و کوتاهی در مراقبت از آنها نموده و محجور موجب ورود ضرر به دیگری شده باشد که در این صورت سرپرستان به علت اینکه وظیفه ی مراقبت و نگهداری از آنها را بر عهده داشته اند باید از عهده جبران خسارت ناشی از اعمال افراد تحت سرپرستی خود برآیند و این در صورتی است که آنها استطاعت جبران خسارت را داشته باشند چنان چه آنها در نگهداری از افراد تحت سرپرستی خود تقصیر نموده باشند و قادر بر جبران خسارت نباشند و یا در صورت توانایی جبران خسارت سبب عسرت وتنگدستی آنان گردد از مال محجور جبران خسارت می شودتا ضرر وارد بر شخص ثالث جبران شود و چنان چه صغار ومجانین نیز استطاعت جبران خسارت را نداشته باشند برای اینکه هیچ ضرری بلا جبران نماند این تحقیق در صدد آن است که با پیش بینی نوعی بیمه که «بیمه مسئولیت» نام دارد و اجباری نمودن سرپرست به پرداخت حق بیمه از یک طرف، خسارات وارد از سوی صغیر و مجنون بلا جبران نماند و از طرف دیگر سرپرست با هزینه کردن حق بیمه در تادیه خسارت دخیل شده و دقت و مراقبت لازم را در نگهداری از صغیر و مجنون به عمل آورد و حقوق اشخاص زیاندیده تضمین شود نتیجه به دست آمده از این تحقیق آن است که پدر و مادر عرفی طفل نامشروع که سرپرست قانونی طفل به شمار می رود چنان چه در نگهداری از صغیر تقصیر نماید و طفل خسارتی به بار آورد مسئول جبران خسارت وارده می باشد و این در صورتی است که در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی به صورت صریح به این موضوع اشاره نشده است.

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی، سرپرستان، تقصیر، نگهداری، صغیر، مجنون

1– مقدمه :
وظیفه والدین در نگهداری و تربیت قرزندان، وظیفه ای قانونی و اخلاقی است شاید بتوان گفت که در روابط خانوادگی، اخلاق، عواطف و احساسات بیش از قانون حکومت دارد قانون والدین را مکلّف به نگهداری از فرزند کرده و در برابر دیگران و در روابط با اشخاص بیگانه، وظایفی هم برعهدۀ ایشان نهاده است که هرگاه در انجام آن قصور کنند مسئول شناخته می شود یکی از این وظایف، نگهداری و تربیت صحیح کودک است به نحوی که کودک با اعمال و رفتار خود به دیگران زیان نرساند و هرگاه چنین کرد پدر و مادر خطاکار به سبب تقصیری که مرتکب شده اند می بایست زیان وارده را جبران کنند. مسئولیت مدنی به معنای پاسخگویی است و مسئول شخصی است که باید پاسخگوی اعمال و اقدامات خود باشد پیشرفت و توسعه ی وسایل و لوازم سرگرمی کودکان و استفادۀ بیشتر آنها از دستگاه های مدرن امروزی از قبیل اینترنت، کامپیوتر و امثال آن ها از یک طرف و کم شدن نظارت و مواظبت والدین به اطفال و سست شدن بنیان خانواده نسبت به زندگی سنتی قدیم از طرف دیگر و وجود بیماریهای متعدد روانی که ویژۀ زندگی پیچیده و مدرن قرن 21 است ایجاب می کند که قانونگذار و قضات در رویه های قضایی توجه خاصّی به خسارت ناشی از اعمال و اقدامات این گروه از شهروندان مبذول دارند. قانون مدنی با اینکه حدود چند سال قبل تصویب شده، مسئولیت مدنی صغیر و مجنون در آن مغفول نمانده ماده 1216 این قانون مقرر می دارد : «هرگاه صغیر و مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است» ولی در این ماده از مسئولیت سرپرست بحثی نشده، اما ماده 7 قانون مسئولیت مدنی که سال ها بعد از قانون مدنی و در سال 1339 شمسی به تصویب رسیده مسئولیت مدنی سرپرستان را در صورت تقصیر در نگهداری به صلاحیت پذیرفته است از آنجا که کتاب های به تحریر درآمده در این مورد به صورت محدود بوده و به صورت اشاره ای به موضوع پرداخته اند لذا لازم دانستیم پایان نامه ای به این عنوان در 3 فصل، که فصل اول آن راجع به کلیات و مفاهیم و فصل دوم آن دربارۀ بررسی مصادیق سرپرستان مبانی و ماهیت و شرایط و آثار مسئولیت مدنی سرپرستان و فصل سوم آن راجع به تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین اختصاص داده شده را به رشته تحریر درآوریم………………..

 

دانلود مستقیم فایل