تاثیر هوش های هیجانی و معنوی بر رضایت زناشویی – فایل جدید

دانلود مقاله تاثیر هوش های هیجانی و معنوی بر رضایت زناشویی ,پروژه تاثیر هوش های هیجانی و معنوی بر رضایت زناشویی ,تاثیر هوش های هیجانی و معنوی بر رضایت زناشویی

پایان نامه تاثیر هوش های هیجانی و معنوی بر رضایت زناشویی
چکیده :
در این پژوهش با تأكید بر نقش هوش در زندگی انسان به تعریف هوش هیجانی و هوش معنوی و جزئیات آن پرداخته شد . سپس توانایی های هوش هیجانی و معنوی به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی معرفی شده و در ادامه تاریخچه هوش هیجانی وهوش معنوی و زمینه های كاربردی متعدد آن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد مورد بررسی قرار گرفت.
و با توجه به نقش مهم رضایت زناشویی بر سلامت های جسمانی افراد، به عوامل متعدد شناختی، وضعیت اقتصادی و عقیدتی كه بر رضایت زناشویی موثرند اشاره شد. در ادامه تعداد 42نفر(21 زوج) از افراد 22 تا 46 سال ساکن ماهشهر به عنوان آزماینده به صورت تصادفی انتخاب شد . سپس پرسشنامه های رضایت مندی زناشوی انریچ و هوش هیجانی بار- آن و هوش معنوی بدیع و همکاران توسط این افراد پاسخ داده شد.اطلاعات جمع آوری و دسته بندی شدو متغیرهای مورد نیاز استخراج شد
سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین متغیر های مورد بررسی ، محاسبه و با استفاده از آزمون معناداری ضریب همبستگی ، معناداری ضریب محاسبه شده و قابلیت تعمیم آن به جامعه آماری ، مورد آزمون قرار گرفته و بدین ترتیب به تجزیه و تحلیل استنباطی پرداخته شده است.
نتیجه این تجزیه و تحلیل حاکی از آن بود كه بین هوش هیجانی و هوش معنوی در زوجین و همچنین بین هوش معنوی و رضایت مندی زناشویی ارتباط معناداری وجود ندارد.اما بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی ارتباط معناداری وجود دارد .
واژگان کلیدی : هوش هیجانی، هوش معنوی، رضایتمندی زناشویی.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول : کلیات تحقیق ………..6
1-1 بیان موضوع تحقیق 7
1-2 ماهیت و ضرورت پژوهش 8
1-3 اهداف پژوهش 9
1-4 فرضیات پژوهش 9
1-5 پرسش های پژوهش 10
1-6 تعاریف نظری 10
1-7 تعاریف عملیاتی (کاربردی)  11
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 12
2-1 تعریف رضایت‌مندی زناشویی 13
2-2 عوامل موثر بر رضایت زناشویی 15
2-2-1ویژگی های شخصیتی 16
2-2-2ارتباط ها 16
2-2-3 حل تعارض 17
2-2-4 مسائل مالی 17
2-2-5 فعالیت اوقات فراغت 18
2-2-6 رابطه جنسی 18
2-2-7 بچه و ازدواج 19
2-2-8 خانواده و دوستان 19
2-2-9 نقشهایی مربوط به برابری زن و مرد 19
2-2-10 جهت گیری عقیدتی (مذهبی) 20
2-3 ابعاد رضایت‌مندی زناشویی 20
2-4 رضایت‌مندی زناشویی از دیدگاه اسلام 21
2-6 هوش 24
2-7 تعریف تربیتی هوش 25
2-8 تعریف تحلیلی هوش 25
2-9 تعریف کاربردی هوش 25
2-10 دیدگاه‌های دانشمندان مشهور درباره هوش 26
2-10-1 انواع هوش از دیدگاه ثرندایک 27
2-10-2 انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن 27
2-10-3 انواع هوش از دیدگاه ترستون 28
2-10-4 تقسیم بندی هوش به انواع کلامی و عملی (غیر کلامی) 28
2-10-5 انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ 29
2-10-6 انواع هوش از دیدگاه گاردنر 29
2-10-6-1 هوش کلامی (زبانی) 31
2-10-6- 2هوش منطقی-ریاضی 31
2-10-6-3 هوش فضایی (تصویری) 31
2-10-6-4 هوش جسمی-حرکتی 32
2-10-6-5 هوش موسیقیایی 32
2-10-6-6 هوش میان فردی 32
2-10-6-7 هوش درون فردی 33
2-10-6-8 هوش طبیعت 33
2-10-7 نظریه هوش سه گانه دانا زوهار و یان مارشال 34
2-11 تقسیمات هوش 35
2-12 هوش هیجانی 36
2-13 شکل‌گیری مفهوم هوش هیجانی 37
2-14 تعریف هوش هیجانی 40
2-15 مولفه‌های اصلی هوش هیجانی 44
2-16 ابعاد و معیارهای هوش هیجانی 45
2-16-1 شایستگی‌های شخصی 45
2-16-1-1 خودآگاهی 45
2-16-1-2خود تنظیمی 46
2-16-1-3 خود انگیزشی 47
2-16-2 شایستگی‌های اجتماعی 48
2-16-2-1 آگاهی اجتماعی 49
2-16-2-2مهارت‌های اجتماعی 50
2-17 مقایسه هوش هیجانی و هوش عقلی 52
2-18 آموزش هوش هیجانی 54
2-19 ابعاد هوش هیجانی 56
2-19-1 خود آگاهی 56
2-19-1-1 ابعاد خود آگاهی 57
2-19-2 مدیریت هیجانات 58
2-19-3 مقابله با افکار مخل 59
2-19-4 اداره کردن عصبانیت 61
2-19-5 کسب مهارت‌های اجتماعی 62
2-20 ادراک هیجانی و روابط زوجین 63
2-21 تفاوتهای هوش هیجانی زنان و مردان 65
2-22 هوش هیجانی از دیدگاه اسلام 65
2-23 هوش هیجانی و روابط زناشویی 66
2-24 مجموعه عواملی که سبب شکل گیری هوش هیجانی می‌شوند 72
2-25 خلاصه 74
2-26 معنویت 75
2-27 ابعاد معنویت 76
2-28 هوش معنوی 78
2-29 تعریف هوش معنوی 81
2-30 تعریف هوش معنوی از دید صاحب نظران 82
2-31 مؤلفه‌های هوش معنوی 83
2-32 مؤلفه‌های هوش معنوی در اسلام 86
2-33 مدل های هوش معنوی 87
2-33-1 مدل وگان 87
2-33-2 مدل بروس لیچفیلد 87
2-33-3 مدل سیسک 88
2-33-4 مدل کینگ 89
2-33-5 مدل دانا زوهر 89
2-33-5-1 خود آگاهی 90
2-33-5-2 خودانگیختگی 91
2-33-5-3 چشم انداز محوری و ارزش محوری 91
2-33-5-4 کل نگری 92
2-33-5-5 دگرخواهی 93
2-33-5-6 استقبال از تفاوت ها 93
2-33-5-7 استقلال رای 94
2-33-5-8 تواضع و فروتنی 94
2-33-5-9 تمایل به طرح چراهای بنیادی 95
2-33-5-10 توانایی تغییر چارچوب های ذهنی 95
2-33-5-11 استفاده مثبت از مشکلات و چالش ها 96
2-33-5-12 احساس رسالت 96
2-34 صفات افراد دارای هوش معنوی 98
2-35 اصولی جهت تقویت هوش معنوی 99
2-36 مشخصات افرادی که دارای هوش معنوی پایین هستند 101
2-37 هوش معنوی و رضایتمندی زناشویی 104
2-38 خلاصه 105
2-39 رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی 107
فصل سوم : روش تحقیق 107
3-1 طرح تحقیق 108
3-2 جامعه پژوهش 108
3-3 ابزار پژوهش 108
3-3-1 مقیاس رضایتمندی زناشوی انریچ 109
3-3-1-1 معرفی و کاربرد 109
3-3-1-2بررسی روایی واعتبار پرسشنامه انریچ 112
3-3-1-3 روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ 113
3-3-1-4 جدول نرم پرسشنامه رضایت زناشـویی انریچ 114
3-3-2 پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) 115
3-3-2-1 معرفی و کاربرد 118
3-3-2-2 پایایی آزمون 118
3-3-2-2-1 پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 119
3-3-2-2-2 پایایی آزمون به روش اجرای فرم موازی یا همتا 118
3-3-2-2-3 پایایی آزمون به روش زوج – فرد 119
3-3-2-3 روایی 119
3-3-2-4 روش اجراء نمره گذاری 119
3-3-2-4-1 سوالات مربوط به هر یک از خرده مقیاس ها 120
3-3-3 پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران 121
3-3-3-1 روش نمره گذاری و تفسیر 121
3-3-3-2 سوالات مربوط به هر یک از خرده مقیاس ها 122
3-3-3-4 روایی و پایایی 122
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها 124
4-1مقدمه 125
4-2 توصیف داده ها 125
4-3 بررسی فرضیات پژوهش 133
4-4 نمودارها 136
فصل پنجم :تفسیرنتایج و پیشنهادات 151
5-1 بحث و نتيجه گيري 152
5-2 خلاصه تحقیق 167
5-3 پيشنهادات پژوهش 167
5-4 محدودیت های پژوهش 168
فهرست منابع 170
فهرست پیوست ها 176
پرسشنامه رضایت زناشویی 47ماده ای انریچ 176
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) 179
سوالات پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران 185

 

دانلود مستقیم فایل