بررسی بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن – فایل جدید

تحقیق کامل بررسی بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن,پروژه کامل بررسی بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن,بررسی بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن

فصل اول – کلیات :
1ـ مقدمه
2ـ بیان مساله :
سوالات پروژه حاضر عبارتند از :
3ـ اهمیت مسأله :
هدفهای مطالعه :
(فرضیه )پیش فرض های تحقیق عبارتند از :
فصل دوم – ادبیات پژوهش
تعریف اصطلاحات مهم :
بزهکاری :
علل بزهکاری
تعریف بزهکاری:
آغاز تحقیقات علمی :
طبقه بندی بزه کاران از نظر تیپ بدنی و قیافه :
1- طبقه بندی کین برگ
2-طبقه بندی دی تولیو :
3-طبقه بندی کرچمر :
انواع جرمهای ارتکابی:
تفاوتهای جنسیتی د رآسیب پذیری در برابر فشار :
تاریخچه بزهکاری :
علل و عوامل مؤثر در بزهکاری :
عوامل زیستی:
1- تعریف وراثت:
الف- عوامل مؤثر فیزیولوژی:
ب- سلامت جسم و اثر آن در بزهکاری:
2- جنس و نژاد:
3-سرنوشت و اغتشاشات روانی:
4-تأثیر عامل زیست شناسی در بزهکاری:
5-محرکات و علل روانی و جسمی و تأثیر آن در رفتار مجرمانه:
6- کیفیت ساختمان طبیعی بدن در رفتار بزهکارانه:
7- آثار حمل و ولادت:
8- تأثیر الکل و مواد مخدر در بزهکاری:
9- تأثیر روان پزشکی:
نظریاتی چند راجع به بزهکاری:
موروثی بودن ( نارسائی کروموزومی)1:
2- ارضاء نشدن آرزوهای منطقی فرد:
3- احساس گناه:
4- نیاز به محبت:
5-جستجو برای هویت:
6-تضاد فرهنگی و دورشدن از ارزشهای فرهنگی سنتی:
7-یاد گیری اجتماعی:2
8-جامعه شناسی:7
9-اضطرابهای بلوغ:
10-عوامل مربوط به شخصیت و منش:
11-عوامل مربوط به عدم رشد عاطفی:
12-روابط مادر و فرزند:
13-چند عاملی بودن:
14-دنیای بیرون:
15-الگوی قدرت مردانگی:
16-وراثت:
17-مادران شاغل:
18-متارکه:
پیشینه های تحقیق :
پروفسر (باتاویا1)لهستانی :
(لمبروزو)و(گاروفالو
(انریکوفری
(انریکوفری
(لومبروزو)
نقش مدارس :
نقش خانواده :
نقش کار :
نقش پلیس :
فصل سوم – روش تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
منابع داده ها :
حجم نمونه
روشهای جمع آوری داده ها :
توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها :
ارائه داده ها و تحلیل آنها
1ـ بیان مجدد مسئله :
2 ـ توضیح روشهای بکار برده شده :
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
یافته های اصلی نتیجه ها:
4-توصیه برای پژوهشهای بعدی
فهرست منابع

بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن ، از جمله مشكلات اجتماعي است كه از ديرباز چشم تيزبين و ذهن روشن محققين و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهاي متخصصان علوم انساني در طي دو سه قرن گذشته نشان مي دهد كه عده زيادي از آنان همواره وقت خود را مصروف اين مهم كرده اند ،تا شايد كشف علل بزهكاري و از ميان برداشت عوامل موثردر پيدايش آن راه گشايي در جهت رفع اين آفت اجتماعي باشند. افزايش ميزان تبهكاري و بزهكاري از نيم قرن پيش يعني از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بين الملل اول و دوم ،كه منجر به متلاشي شدن خانواده ها وسرگرداني كودكان گرديد، مورد بحث محافل بين الملل قرار گرفت. در سال 1984 در اعلاميه حقوق بشر و اعلاميه هاي ساير سازمانهاي بين المللي لزوم توجه به حقوق اساسي و ارزشهاي بشري و حفظ حقوق اساسي و ارزشهاي بشري وحفظ حقوق حقه كودكان منظور گرديد و به رسميت شناخته شد.
بزهكاري نوجوانان يكي از انواع ناسازگاري زيستي رواني اجتماعي است و چنانكه لاوري ميگويد،
سلوك رفتاري كه خود شخص را ارضاء نمايد ولي مورد پسند جامعه نباشد سلوك دشوار يا بزهكاري و حتي در برخي موارد جنايت ناميده مي شود . صرف نظر از قوانين تدوين شده براي اين پديده، بزهكار ديگر به عنوان يك فرد ضد اجتماعي كه براي مصالح اجتماع بايد مجازات شود شناخته نمي شود، بلكه جواني است مبتلا به اختلال در رشد شخصيت كه بزه وي نيز با توجه به الگوي شخصيتي و تاثيرات خانواده و رفتار و موازين آنها و شرايتي كه جرم اتفاق افتاده است ارزشيابي مي شود. بطور كلي، عقايد گوناگوني در مورد افزايش بزهكاري ذكر شده است.
كانگر (1983) ازدياد جرم و جنايت و تشكيل باندهاي بزهكاري را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع كنوني دانسته و معتقد است كه تحرك جامعه امروزي از قبيل صنعتي شدن كشورها، ازدياد مهاجرت، نفوذ فرهنگهاي مختلف در يكديگر ،ازدياد مشكلات اجتماعي، اختلاف طبقاتي و فقر، فقدان اعتقادات مذهبي و اخلاقيات، منازعات خانوادگي، وغيره انگيزهاي بروني و دروني نوجوانان را در ارتكاب بزه تشكيل مي دهد.
تحقيقات و آمارها روشنگر رو به گسترش نهادن بزهكاري نوجوانان در اكثر جوامع مي باشد. طبق گزارش موسسه تحقيق جرم و جنايت آمريكا(1987)، 90 درصد از نوجوانان آمريكايي حداقل يكبار مرتكب بزهكاري شده اند. همچنين آمار منتشره در سال 1984 در ايالت متحده آمريكا نشان مي دهد كه 50000 نوجوان به جرم ارتكاب بزهكاري در كانون اصلاح و تربيتي نگهداري مي شده اند (پاپاليا و الدز، 1985 ، صفحه 617 ).

 

دانلود مستقیم فایل