بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو – فایل جدید

بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو ,تحقیق کامل بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو ,پروژه بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو , بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو

فهرست مطالب
عنوان صفحه
تشكرو قدرداني الف
فهرست مطالب ب
فهرست جداول پ
پيشگفتار ت
چكيده تحقيق 0
فصل اول: طرح تحقيق د
مقدمه 1
بيان مسئله 3
تعريف موضوع تحقيق 4
هدفها و سؤالهاي ويژه تحقيق 6
فرضيه‌هاي تحقيق 7
اهميت موضوع تحقيق 8
روش انجام تحقيق 9
محدوديتهاي تحقيق 9
پيشينه مختصري از تحقيقاتي كه تاكنون در ايران در اين زمينه انجام شده‌ است. 10
فصل دوم: سابقه موضوع تحقيق
پايه‌هاي علمي و نظريه‌هاي مربوط به مسئله مطرح شده 11
سلسله مراتب نيازهاي پنجگانه رواني از ديدگاه مازلو 13
خلاصه‌اي از اهم تحقيقات انجام شده با ذكر جزيئات لازم 21
فصل سوم: روش تحقيق 24
نوع تحقيق 24
روش آماري 24
متغيرهاي تحقيق 24
جامعه هدف و حجم نمونه 24
ابزار سنجش 24
شيوه نمره‌گذاري 25
اعتبار روايي پرسشنامه 25
روش نمونه‌گيري 25
ويژگيهاي نمونه 25
روش جمع‌آوري اطلاعات 26
فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته‌ها 26
فصل پنجم: نتبجه گيري
نتيجه‌گيري 37
محدوديتهاي تحقيق 37
ميزان تعميم‌پذيري به جامعه هدف 38
پيشنهادات 38
فهرست منابع 39
پيوست 40

فهرست جداول

شماره جدول عنوان صفحه
1 محاسبه سطح ارضاي نيازهاي بين دوگروه دانشجويان شاد و عادي27
2 محاسبه سطح ارضاي نياز به امنيت بين دوگروه دانشجويان شاهد و عادي 29
3 محاسبه سطح نياز به تعلق و محبت و وابستگي بين دو گروه دانشجويان شاهد و عادي 31
4 محاسبه سطح ارضاي نياز به احترام بين دو گروه دانشويان شاهد و عادي 33
5 محاسبه سطح نياز به تحقق خويشتن بين دو گروه دانشجويان شاهد و عادي 35

چكيده تحقيق
پژوهش حاضر جهت بررسي و مقايسه سطح ارضاي رواني پنج‌گانه مازلو بر روي 60 نفر از دانشجويان شاهد و 60 نفر از دانشجويان عادي انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادي از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران واحد حصارك هستند ابزار تحقيق در اين پژوهش پرسشنامه شخصيتي مازلو مي‌باشد كه توسط ديويد لستر تهيه شده‌است دانشجويان شاهد و عادي بااستفاده از آزمون آماريt مستقل در نيازهاي پنجگانه مازلو مورد مقايسه قرار گرفتند.
مقدار t مشاهده شده و سطح معني‌داري نيازهاي پنجگانه به شرح زير به دست آمد.
1- نياز فيزيولوژيست 45/0=t مشاهده شده درسطح 1/0 تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.
2- نياز به امنيت 92/0=t مشاهده شده در سطح 1/0 تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.
3- نباز به تعلق و وابستگي 09/1=t مشاهده شده در سطح1/0 تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.
4- نياز به احترام 38/0=t مشاهه شده در سطح1/0 تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.
5- نياز به تحقق خويشتن( خود شكوفايي) 58/3=t مشاهده شده در سطح 1/0 تفاوت معني‌دار مي‌باشد..
بنابراين براساس اين تحقيق بين دوگروه دانشجويان شاهد و عادي فقط از نظر ارضاء نياز به تحقق خويشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادي از نظر تحقق خويشتن در سطح بالاتري قرار دارد.

 

دانلود مستقیم فایل