پروژه کامل نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع – فایل جدید

تحقیق نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع,مقاله کامل نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع,دانلود مقاله نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع,نقش ايثار در منابع اسلامي, تكامل فرد

اكنون كه از پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با عراق سال ها مي گذرد، بايد ارزش ها و آرمان هاي اصيل و ارزش هاي اسلام ناب محمدي (ص) را در جامعه پيدا كنيم كه اين امر در زماني انجام مي پذيرد كه فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه پي‌ريزي و نهادينه شود.
اصولاً يكي از مسائل مهم جامعه اي كه مدعي حضور گفتگوي تمدن هاست پي بردن به اصالت تمدن ها و فرهنگ ها و انگيزة خالص و ناب شهدا است. در اين عرصه تنها زمينه اي كه از فرهنگ و شهادت داشتيم عنواني بود كه در طوب زندگي خود در لوح روح خود حك كرده ايم. زمينه اي كه خانواده ها يا شهدا و ايثارگران داراي درك بالاتر و بهتري از آن هستند براي اين موضوع ما به كتاب هايي كه فلسفه ايثار و فرهنگ آن را عميق تر بيان كرده بسيار توجه و اشاره كرديم.
مسئله ديگر كه ما در اين مقاله و يا تحقيق آن را مورد توجه قرار داديم، ارزش هايي بود كه در جوامع و اديان مختلف براي ناميدن يك فرد به عنوان شهيد ملاك قرار مي‌گيرد. پس براي اين امر ابتدا بايد انگيزه هاي شهادت طلبي را در جوامع مختلف بررسي كرديم.
نتايج اين پژوهش به ما كمك مي‌كند تا هاله اي از تقدس و معنويت و روح، را فرا گيرد و در درك بهتر فرهنگ ايثار و شهادت ما را ياري دهد.

فهرست مطالب
فصل اول: كليات
1- مقدمه
2- بيان مسئله
2-1 اهميت و ضرورت مسئله
3-1 اهداف پژوهش
4-1 جامعه آماري
5-1 نمونه و روش نمونه گيري
6-1 روش تحقيق
7-1 مراحل اجراي تحقيق
8-1 مشكلات تحقيق
9-1 ارائه پيشنهادات
فصل دوم: ايثار در منابع اسلامي
2-تعريف ايثار
1-2 نمونه اي از آيات قرآن كريم درباره ايثار و شهادت
3-انواع ايثار
1-3 جهاد
2-3 شهادت
3-3 فناي عاشق در معشوق
4-3 دهش و بخشش
5-3 انفاق
6-3 جامعه پزشكي
4-ايثار پيامبر (ص) و اهل بيت(ع)
1-4 ايثار پيامبر در راه ترويج اسلام
1-1-4 ايثار در آئين محمدي (ص) و ائمه اطهار (ع)
2-1-4 ايثار انصار نسبت به مهاجران
2-4 ايثار حضرت علي
3-4 حماسه حسيني
5 شهادت
1-5 فلسفه وجودي فرهنگ ايثار و شهادت در مكتب اسلام
1-1-5 ايثار و شهادت در تاريخ اسلام
2-5 شهادت طلبي و انتفاضه
3-5 انگيزه هاي شهادت طلبي
4-5 شهادت در دين يهود
5-5 شهادت در مسيحيت
6-5 ايثار و شهادت طلبي در تاريخ پر بار انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي
1-6-5 شهيد و شهادت از ديدگاه امام خميني (ره)
2-6-5 شهادت در بسته تاريخ از ديدگاه امام خميني (ره)
3-6-5 مفهوم و ارزش شهادت از ديدگاه امام خميني (ره)
4-6-5 مقام و منزلت شهدا از ديدگاه امام خميني (ره)
فصل سوم: تأثير ايثار در تكامل فرد و اجتماع
6-تأثير ايثار در تكامل فرد
1-6 ايثار و خدا محوري
2-6 نقش ايثار در رشد و تعالي انسان
3-6 ايثار و عزت نفس
4-6 ايثار و توجه به آخرت
5-6 ايثار و صبوري در برابر ناملايمات
7- تأثير ايثار در تكامل اجتماع
8-ترويج فرهنگ ايثار در حوزه اجتماعي
1-8 سطح نخست (خانواده)
2-8 سطح دوم (محيط جغرافيايي)
3-8-سطح سوم (جامعه)
9-ترويج ايثار در حوزه فرهنگي
10-ترويج ايثار در حوزه سياسي
11- ترويج ايثار در حوزه اقتصادي
فصل چهارم: بررسي ديدگاه دانش آموزان در خصوص مفهوم ايثار و تأثير در تكامل فرد
و اجتماع
12-جداول و نتايج
13-نتيجه گيري
14-فهرست منابع و مآخذ
15-ضمائم
1-15 نمونه پرسشنامه
2-15 نمونه مصاحبه

 

دانلود مستقیم فایل