تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگي – فایل جدید

تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله در ارتباطات خانوادگي ,پروژه تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله در ارتباطات خانوادگي ,تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگي

تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله در ارتباطات خانوادگي –
صفحه
فصل اول : 1-مقدمه
(كليات) 2-بيان مسئله
3-تاريخچه و سابقه موضوع
4-اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
5-اهداف تحقيق
6-چهارچوب نظري تحقيق
7-مدل تحليلي تحقيق
8-فرضيه هاي تحقيق
9-روش تحقيق
10-قلمرو مكاني تحقيق
11-قلمرو زماني تحقيق
12-روش نمونه گيري
13-ابزارهاي گردآوري داده ها
14-روش تجزيه و تحليل

فصل دوم : اطلاعاتي در خصوص پيشينة موضوع و تحقيقات انجام شده
(مروري بر ادبيات موضوع)

فصل سوم : آشنايي با قلمرو مكاني تحقيق
(قلمروي مكاني تحقيق)

فصل چهارم : آشنايي با روش تحقيق در اين پايان نامه
(روش تحقيق)

فصل پنجم : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
(تجزيه و تحليل)

فصل ششم : خلاصه تحقيق ، پيشنهادها و پيوستها
كودكي در عمق وجود همة ماست، و با چشمان اوست كه همگي روزي به اين عالم نگاه كرده ايم. با وجود اين آنچنان از آن دور افتاده ايم كه براي فهم نقاشي كودكان، نگاه كردن آن برايمان كافي نيست و بايد آنها را مورد مطالعه و بررسي دقيق قرار دهيم. نقاشي بيان كنندة احساسات و شخصيت كودكان است و باعث پرورش خلاقيت آنها مي شود و تعادل فكري و روحي به آنها مي دهد. از طرف ديگر تجزيه و تحليل اين نقاشي ها به والدين و مربيان امكان شناخت كودك و كمبودهاي احتمالي او را فراهم مي كند.(فراري 1382)

نقاشي كودكان نوعي گيرايي آني دارند، آنها ساده و جذاب و سرشار از زندگي و هويت اند اما با نگاهي دقيق تر غالباً مي توان در آنها جنبه هايي عجيب و حتي آشفته را مشاهده كرد. تحقيق در قلمرو نقاشي كودكان براي سالهاي متمادي پيشرفت چنداني نكرد، اما در سالهاي اخير، دو دگرگوني عمده باعث آغاز مجدد پژوهش در اين عرصه شده است اول ديدگاه طبيعي گرايانه جاي خود را به بررسي هاي تجربي داده است، دوم اهميت فرايند كشيدن تصوير كه در سالهاي اخير موفق به درك آن شده ايم.(گلين، آنجل1380)

در بين فعاليتهاي كودك، نقاشي فعاليتي است كه از تحول شناختي، عاطفي و اجتماعي تأثير مي پذيرد و به همين دليل به مقياسي وسيع در تشخيص رواني و روان درمانگري به كار گرفته مي شود. مؤلفان متعدد مشاهدات بسيار گوناگون خود را دربارة مراحل تحول نقاشي كودكان بصورت خصيصه هاي اجمالي مرحله هاي پي در پي بيان كرده‌اند و مي توان به اتكاي مطالعات پيشرفته اي كه از دهة 1950 تا دهة 1980 در اين باره به عمل آمده اند خط تحول
نقاشي را اجمالاً بدست داد:……………..

 

دانلود مستقیم فایل