پروژه مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار – فایل جدید

پروژه مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار ,تحقیق رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار ,مقاله مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار ,دانلود پروژه افسردگی

در حال حاضر جوامع بشري با همه پيشرفت و جهش كه در كلية متون و علوم مختلف بشري است توجه ناچيزي به جنبه هاي رواني ، تربيتي ، عاطفي ، اخلاقي ، اجتماعي و بهداشت رواني افراد نموده است .
پيچيدگي و گرفتاريهاي جوامع انساني امروز آگاهي لازم در زمينه هاي ياد شده را اجتناب نا پذير و ضروري مي نمايد . به نظر مي رسد اوضاع و احوال شرايط زندگي مدرن و پيچيدگي حاصل از آن انزوا و فرد گرايي همراه با آن از عوامل عمده اي است كه زمينة ابتلاء به بيماري رواني از جمله افسردگي را فراهم مي كنند .
فصل اول
مقدمه موضوع تحقيق 2
الف – مسئله 2
ب – فرضيه 2
فايدة تحقيق 3
روش انجام تحقيق 3
پيش فرض 4
نمونة تحقيق و چگونگي نمونه برداري 4
روش آماري تحقيق 5
روش جمع آوري داده ها 5
تعريف واژه ها 5
الف – افسردگي 5
ب – ورزش 6
فصل دوم
تعريف افسردگي 8
علائم افسردگي 8

عنوان صفحه
نشانه هاي افسردگي تب قطبي 9
1-نشانه هاي بد جاني 9
2-نشانه هاي شناختي 9
3-نشانه هاي انگيزشي 9
4-نشانه هاي بدني 9
طبقه بندي افسردگي 10
دوره افسردگي 10
فصل سوم
جامعه تحقيق 12
نمونه برداري 12
نمودار شماره 1 14
نمودار شماره 2 16
نمودار شماره 2 18
نمودار شماره 4 20
ابزار تحقيق 21
نمودار شمارة 5 22
نمودار شمارة 6 23

عنوان صفحه
دستور اجرا 24
نحوه نمره گذاري 24
جدول تحقيق ميزان افسردگي 24
جدول شماره 1 25
طرح آزمايشي 25
الف – متغير مستقل 26
ب – متغير وابسته 26
شيوه اندازه گيري 26
كنترل ها 27
نمودار شماره 7 28
نمودار شماره 8 29
فصل چهارم
تحليل نتايج 34
شيوه اندازه گيري 34
شيوه گروه بندي 34
جدول شماره 1 35
جدول شماره 2 37

عنوان صفحه
محاسبه لايه هاي آماري گروه اول 39
محاسبه لايه هاي آماري گروه دوم 37
جدول شماره 3 40
جدول شماره 4 40
الف تدوين فرضيه 40
مسأله 40
فرضيه 40
آزمون و مقايسه ميانگين دو گروه مستقل 41
خطاي استاندارد 41
جدول شماره 5 41
فرضيه در اين بخش 42
فرضيه صفر 42
فرض خلاف 42
نتيجه 42
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري 45
خلاصه فصول 46

عنوان صفحه
مشكلات و محدوديتها 47
پيشنهادات 49
منابع 50

 

دانلود مستقیم فایل