مقاله ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی – فایل جدید

مقاله ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی,,هدفهای ارزشیابی و امتحان ,,تهیه بانك سوالات استاندارد ,,بارم بندی سوالها ,,تجزیه و تحلیل نتایج امتحان ,,روش تجزیه و تحلیل نتایج امتحان ,,استفاده از تجزیه و تحلیل نتایج امتحان در تدریس,,رو

پيشرفت تحصيلي يكي از متغيرهاي اصلي آموزش و پروش است ولي مي‌توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش كيفيت آموزش و پرورش ياد كرد . معمولاً پيشرفت تحصيلي بر اساس نتايج آزمون ها مورد سنجش قرار مي گيرد و نمراتي كه دانش آموزان در دروس مختلف كسب مي نمايند نشاني از ميزان پيشرفت تحصيلي آنان تلقي مي كنند .
يك مرحله از طراحي آموزش ، تعيين نظام ارزشيابي است . ارزشيابي صحيح اطلاعاتي از قبيل نقاط قوت و ضعف موجود در طرح ، صحت و دقت نحوه ارزشيابي و ميزان آمادگي شاگردان براي قبول آموزشهاي بعدي را در اختيار معلم قرار مي دهد .
نتايج ارزشيابي تشخيص و مقايسه آن با ارزشيابي پايان تدريس مي تواند معيار موثري باشد زيرا تا اطلاعات بدست آمده ، از ارزش و اعتبار بيشتري برخوردار شود . نتيجه ارزشيابي و سنجش ميزان يادگيري شاگردان مي تواند نمايانگر موفقيت يا عدم موفقيت برنامه آموزشي باشد . اگر نتايج ارزشيابي چندان رضايت بخش نباشد مي تواند دلايل زير را براي توجيه آن بكار برد .

مقدمه

هدفهای ارزشیابی و امتحان

تهیه بانك سوالات استاندارد

بارم بندی سوالها

تجزیه و تحلیل نتایج امتحان

روش تجزیه و تحلیل نتایج امتحان

استفاده از تجزیه و تحلیل نتایج امتحان در تدریس

روشهای مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی .

منابع و مآخذ

 

دانلود مستقیم فایل