پروژه مقایسه میزان آشنایی دانشجویان مشاوره و علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ارومیه با مدیریت زمان – فایل جدید

مقایسه میزان آشنایی دانشجویان مشاوره و علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ارومیه با مدیریت زمان,مقایسه میزان آشنایی دانشجویان مشاوره و علوم تربیتی ,دانشگاه فرهنگیان ارومیه , مدیریت زمان

مقایسه میزان آشنایی دانشجویان مشاوره و علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ارومیه با مدیریت زمان -به صورت آماری و sps بوده ودر همایش بین المللی پاریس به صورت سخنرانی پذیرش گرفته.

 

دانلود مستقیم فایل