مقاله فیزیولوژی روانی فشار روانی – فایل جدید

فیزیولوژی روانی فشار روانی,فیزیولوژی روانی, فشار روانی,مقاله فیزیولوژی روانی فشار روانی

فیزیولوژی روانی فشار روانی

هرگاه با بچه هایم ،«تاد» و «کری»،به بازار می رویم زیرکی خود را می ازمایم. با گفتن اینکه اگر دو بچه دیگر هم داشتم می توانستم آنها را «چهار برای من»بنام(برای من بخر، به من بده ،بامن حرف بزن، و به من نشان بده)سر به سر آنها می گذارم.آنچه آنها میخواهند ممکن است یک اسباب بازی ساده نباشد ،بلکه یک چوب بیس بال نو یا عروسک نویی باشد که چوب بیس بال در دست دارد. خوب،همین طور که از مسیر بازار میگذریم ،در معرض بمباران انبوهی از صداهای ناهنجار (بینگز،بونگز،دینگ،و صدای شکستن )و بارانی از رنگ و نورها قرار می گیرم.خبر دارید بازاربه یک پاساژ جدید مزین شده است؟ کودک کینه جویی که اغلب تنبیه شده وهمیشه در فکر انتقام بوده است، حال با اسباب بازی هایی که در بازار کا گذاشته اند ،بازی می کند.هدف این انتقام جویی،والدین،ووسیله انتقام،پاساژ است.
در حالی که از پاساژعبور می کنم، درباره آخرین بازی فوتبالی که دخترم در آن شرکت کرده یا در انتظار آن صحبت، می کنم. بعضی اوقات از فیلمی حرف می زنم که هردوی آنها، آن را دوست دارندیا در مورد تعطیلاتی که در پیش داریم ، صحبت می کنم.آیا متوجه منظور من شدید ؟همه این کارها برای منحرف کردن توجه آنها از پاساژ وان ماشین های پول خوار است .اگر بتوانم بازار را بدون اینکه آستینم کشیده شده باشد یا بچه ها زیر گوشم نق زده باشند ترک کنم، میفهمم سرگرمی ام موفقیت آمیز بوده است، اما غالبا قبل از خارج شدن از پاساژ، پول زیادی خرج می کنم.
بازی های رایانه ای از مقبول ترین تفریح ها در این پاساژ ها هستند. صداها و آهنگ ها پاداش دهنده اند،بازیگر میتواند سفر یا مبارزهای را در فضا تصور و به شیوه ای جامعه پذیر ، قدری از پرخاشگری اش را تخلیه کند. احتمالا دلایل دیگری نیز برای این مسئله وجود دارد ومن قاطعانه شرط می بندم که یکی از دلایل آن این است که ما آینده را آینده ای «رایانه ای»می بینیم .به عباراتی اگر چه کمتر اذعان داریم ولی دستور می دهند که صدای بینگ، بونگ، دینگ، قژوشکستن در بیاوزند و نور و رنگین کمان بتاباند. به عبارت دیگر ما هم پاساژ خودمان را داریم!
رایانه ما مغزمان هستند و برنامه هایمان اذهان ما، و پاساژهای ما ،بدنمان .همراه ما وارد این پاساژ شوید وبا طرز کار این ماشین ، به ویژه وقتی تحت فشار روانی قرار دارید ،آشنا شوید.

مغز
وقتی از کنترل فشار روانی حرف می زنیم ، در واقع از کنترل فشارزاهای روانی یا اجتماعی صحبت می کنیم. هر چند ممکن است فشار روانی معلول عناصر زیستی (مثل ویروس )،محیط(مثل دما)و سایر عوامل باشد، اما کانون توجه این کتاب ، در معرض تهدید قرار گرفتن عزت نفس ، از دست دادن فرد مورد علاقه و در نتیجه تنها شدن و فشارزاهایی از قبل است. این فشارزاهای روانی و اجتماعی به وسیله ذهن ادراک، و به وسیله مغز ترجمه می شوند . مغز نیز به نوبه خود به اعضای دیگر بدن فرمان می دهد که چگونه با عوامل فشارزا سازگار شوند .
مغز دو قسمت عمده دارد :قشر مغز (قسمت بالای)و قشر زیرین (قسمت پایین ).شکل 1-2ساختار های مغز ومحل قرار گرفتن آنها را نشان می دهد . قشر زیرین شامل مخچه (که حرکات بدن را هماهنگ می کند )دم اسب (که ضربان قلب، تنفس، و سایر فرایندهای فیزیولوژیکی از این نوع را تنظیم میکند)،پل(که چرخه خود را تنظیم می کند )و  دیانسفالون است. دیانسفالون  عهده دار فعالیتهای متعدد از جمله تنظیم هیجان هاست .دیانسفالون از تالاموس و هیپوتالاموس و همچنین سلولهای عصبی ساخته شده است. تالاموس تکانه های حسی رااز سایر قسمت های دستگاه عصبی به قشر مخابره می کند .هیپوتالاموس که رابطه با واکنش فشار روانی یک ساختار کلیدی است ، فعال کننده اولیه دستگاه عصبی خود مختار است و فرایند های اولیه بدنی از قبیل تنظیم هورمون ،دما،و انقباض و انبساط عروق خونی را کنترل می کند .
دستگاه لیمبیک موسوم به «جایگاه هیجان ها»پیوندی نزدیک با دیانسفالون دارد ودر مرحله اول با هیجان ها و تظاهر رفتاری آنها درارتباط است.به نظر می رسد که دستگاه کیمبیک مسئول ایجاد
هیجان هایی مانند ترس،اضطرابو لذت در پاسخ یه هیجان ها و تظاهرات رفتاری آنها باشد . همان طور که انتظار می رود ،چون هیجان ها نقش زیادی در پاسخ به فشار روانی ایفا می کنند،در بحث فیزیولوژی روانی ،دستگاه لیمبیک از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

 

دانلود مستقیم فایل