طرح توجيهي توليد چيپس ظرفيت: 500 تن در سال – فایل جدید

طرح توجيهي توليد چيپس,ظرفيت: 500 تن در سال,طرح توجيهي توليد چيپس ظرفيت: 500 تن در سال

طرح توجيهي توليد چيپس
ظرفيت: 500 تن در سال

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنايع و معادن
ظرفيت اسمي توليدات: 500 تن
نوع توليدات: چيپس
تعداد شاغلين: 14 نفر
3426 ميليون ريال / سرمايه گذاري كل طرح: 07
2492 ميليون ريال / سرمايه گذاري ثابت: 81
933 ميليون ريال / سرمايه در گردش: 26
8750 ميليون ريال / درآمد ساليانه: 00
1679 ميليون ريال / سود ويژه: 73
1 سال / دوره بازگشت سرمايه: 5
68 درصد

 

دانلود مستقیم فایل