مقاله رویکردهای روان پویایی و بوئنی به خانواده درمانی – فایل جدید

مقاله رویکردهای روان پویایی و بوئنی به خانواده درمانی,خانواده درمانی روان پویایی,,تجزیه و تحلیل رؤیا و خیالبافی,,فرآیند درمان: خانواده درمانی و روان‌پویایی

رویکردهای روان پویایی و بوئنی به خانواده درمانی در دهه‌ی 1950شکل گرفتند. ناتان آکرمن، ایوان بوزونتی- ناجی و جیمز و فرامو به عنوان پایه‌گذاران رویکرد روان پویایی و ماری بوئن به عنوان بنیانگذار رویکرد بین نسلی، به خاطر شخصیت‌های قوی و هواداران وفادارشان معروف هستند. آنها نخست در نظریه‌ی روان تحلیلی زیگموند فروید(1940) آموزش دیده بودند که با مراجعان به صورت فردی کار کنند.

آنها نخست در نظریه‌ی روان تحلیلی زیگموند فروید(1940) آموزش دیده بودند که با مراجعان به صورت فردی کار کنند. در واقع، انگاره‌های روانکاوی سکوی پرتاب(بسیاری از) رویکردهای خانواده درمانی به خود را از این جریان اصلی جدا ساخته و نظریه‌ی فروید را در خانواده به کار گرفته و برشکل‌گیری روابط درون و برون فردی تأکید کردند.

این فصل جنبه‌های اصلی رویکرد روان پویایی و بوئنی به خانواده درمانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. و چه ممیزه‌ی این رویکردها، تأکیدشان بر فنون و عوامل نظری خاص است(برای مثال، ترکیب افرادی که در جلسات درمان برروی آنها کار می‌کنند یا چیستی و زمان‌بندی مداخلات درمانی). درمان از منظر دین رویکردها، مبتنی بر این باور زیربنایی است کمه تغییر در خانوادهها و اعضای آنها زمانی به بهترین شکل اتفاق می‌افتد که خانواده دربافت تاریخچه‌ی و سیر  تکاملی‌اش بررسی کنیم. فرآیندهای هشایر و ناهشیار به صورت جداگانه و چه به صورت تؤامان، در کانون مداخلات درمانی قرار می‌گیرند.

رویکردهای روان‌پویایی و بوئنی در ظاهر وجود اشتراک فراوانی دارند. این موضوع به ویژه در مورد این دو رویکرد برالگوهایی مفهومی استوار هستند که از لحاظ گستره و وسعت جامع به شمار می‌آیند، آنها همچنین از فنونی استفاده می‌کنند که ریشه در پژوهش و کار حرفه‌ای بالینی دارند(رجوع شود به پاپرو، 1990؛ تاتیلمن، 1987).

از دیگر وجوه اشتراکی که باعث نزدیکی رویکردهای روان‌پویایی و بوئنی خانواده درمانی به یکدیگر شده. این اعتقاد است که خانواده درمانی باید به حقیقت «حضور فعال گذشته در زمان حال» تأکید کند(اسمیت، 1991،ص24). این رویکردها براهیمت داده‌های اجتماعی و تاریخی در زندگی خانواده ها تأکید می‌ورزند. برای مثال، تجارب اولیه‌ی کودکی( یعنی زمان گذشته)، خواه فرد آنها را آگاهانه به یاد بیاوری خواه نیاورد؛ می‌تواند برزندگی کنونی فرد و خانواده (یعنی زمان حال) و حتی زندگی آتی آنها(یعنی زمان آینده) تأثیر داشته باشند. آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد، تجارب اولیه مربوط به عقله و پیوند عاطفی بین افراد است، خاطرات و الگوهای تعاملی شکل گرفته در این دوران، از راه‌های مختلفی بر سطوح کنونی عملکرد و فرد تأثیر گذاشته و این تأثیران کماکان ادامه خواهد یافت( گیبسون و دانی گیان، 1993). برای مثال، کشمکشی که بین یک زوج برسر نزدیکی و صمیت عاطفی و جسمی در می‌گیرد، ممکن است تجدید و تداوم مشکلاتی باشد که هرکدام از آنها در روابط بین فردی اولیه‌ی خود در زندگی تجربه کرده‌اند.
مخرج مشترک دیگر این دو رویکر، تأکید آنها بر چگونگی تأثیر و ابعاد درون فردی و برون فردی زندگی بریکدیگر است.
……………..

خانواده درمانی روان پویایی

تجزیه و تحلیل رؤیا و خیالبافی

فرآیند درمان: خانواده درمانی و روان‌پویایی

 

دانلود مستقیم فایل