مقاله روان درمانی خانواده های سالم و نابسامان – فایل جدید

مقاله روان درمانی خانواده های سالم و نابسامان,روان درمانی,ویژگی های خانواده های سالم

روان درمانی خانواده های سالم و نابسامان
___________
زندگی خانوادگی مدام در حال تغییر است و آنچه در یک دوره سالم قلمداد میشود، لزوما در دوره های بعد سالم نیست.
در دهه ی1890،اجماع فراگیری دربین خانواده های شهر نشین آمریکائی اروپایی تبار طبقه متوسط وجود داشت مبنی بر
آنکه خانواده ی سالم و کارور، خانواده ی پدر سالار است(فوت لیک،1990). پدران نان آور و واضع مقررات خانواده
بوده و مادران به آشپزی و مراقبت از فرزندان می پرداختند. این تصویر از خانواده کماکان برای برخی افراد جذابیت خود
را حفظ کرده ورد پای آن را می توان در سریال های دهه ی 1950 و 1960 از قبیل: اوزی و هاریت، آن را به سگ آبی
بسپار، دانا رید و پدران بهتر می دانند، دنبال کرد (پیستول و مارسون،2005)، واقعیت این است که شکل های دیگری از
خانواده های سالم یا دیگر گروه های سالم شبه خانواده وجود داشته و دارند (کونتز،2008،2000). آنچه قبلا تحت عنوان
شکل های غیر سنتی خانواده معروف بودند (از قبیل، خانواده های،تک والدی،هر دو شاغل،ترکیبی،برابرگرا و گسترده)،
امروزه از لحاظ تعداد بر خانواده های هسته ای پیشی گرفته و از دهه ی 1970 به بعد، در سریال های تلویزیونی از قبیل،
مورفی براون ، کازبی ، دختران گیلمور ، بهشت هفتم و فریزیر به تصویر کشیده شده اند ( پیستول و مارسون، 2005).
سلامت خانواده ها، صرف نظر از شکل آنها، در دوره های مختلف تکامل آنها دچار تغییر و تحول می شود. این حقیقت
که خانواده ای در یکی از مراحل تکامل خود، سالم و پا برجاست، تضمن آن نیست که در دوره های بعد نیز به همان
صورت باقی خواهد ماند ( کارلسون و فالمر،1992؛ کارتر و مک گولدریک،1999؛ دفرین، کوک و گونزالس- کروگر،
2005).
دستیابی به سلامت و حفظ آن، تلاش مداوم تک تک اعضا و همچنین خانواده به عنوان یک کل واحد را می طلبد.
رویدادهای متعدد می توانند عملکرد خانواده ها را به شیوه ای جدید و پیش بینی نشده تحت تاثیر قرار دهند. هنگامی که
این رخدادها اتفاق می افتد، روابط بین اعضای خانواده دچار تغییر شده و خانواده به عنوان یک کل تاثیر می پذیرد.
رویدادهای تکان دهنده با وارد آوردن فشار بر نظام ها یا سیستم های مختلف خانواده باعث می شود که هر بخش به
گونه ای نسبت به این فشار واکنش نشان دهند. برخی از سیستم ها با تغییر مقررات خانواده به این فشار واکنش نشان داده
که به بروز رفتارهای جدیدتر و سالم تر منجر می شود. برخی دیگر، تغییر شکل نمی دهند که این امر منجر به بروز
نشانگان جسمی و روانی می شود’ (فیشمن،1988،ص.15) برای مثال، «روی هم انباشته شدن رویدادهای فشارزای
زندگی ممکن است در شروع دوره های افسردگی و اضطراب تسریع ایجاد کند» (هیکی و دیگران،2005،ص.171).
خانواده های سالم، برای سازگار شدن با شرایط جدید، ساختار و رابط ما بین اعضا، خود را از نو سازماندهی می کنند. به
عنوان نمونه، آنها ممکن است حمایت اجتماعی دیگر خانواده ها و دوست ان را جلب کرده و به این وسیله، توانایی حل
مسئله خود را تسهیل کرده و ارتباط خود را با یکدیگر ارتقا بخشند. ( هیکی و دیگران،2005) این شکل از سازگاری
از بروز نابسامانی در این قبیل خانواده ها جلو گیری میکند (کیوبر و هاراف، 1966).
این فصل ویژگی های خانواده های سالم و نابسامان را بررسی می کند. در ابتدا، خانواده به عنوان یک نظام زنده و پویا،
از لحاظ بهزیستس و رشد آن مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن، ویژگی های خانواده های سالم مورد بحث قرار
می گیرند. در ادامه، عواملی که بر خانواده فشار وارد می کنند، چه پیش بینی شده و چه پیش بینی نشده، از لحاظ تاثیری
 که بر خانواده ها می گذارند بررسی می شود و تاثیر ساختار خانواده بر عملکرد آن مورد بررسی قرار می گیرد.

 

دانلود مستقیم فایل