مقاله جامع روابط و ارتباط در زندگی زناشویی – فایل جدید

مقاله جامع روابط و ارتباط,مقاله جامع روابط و ارتباط در زندگی زناشویی

مقاله جامع روابط و ارتباط در زندگی زناشویی

مقدمه
برقرار کردن رابطه به مهارتهای اجتماعی نیاز دارد. در این فصل، ابتدا مراحل موجود در برقرار کردن روابط صمیمانه را بررسی میکنیم. بعد درباره رسم ازدواج بحث میکنیم که هدف اکثر افراد است. سرانجام به روش های تقویت کردن روابط صمیمانه، ازجمله بهبود بخشیدن به مهارتهای ارتباط خواهیم پرداخت.                                            
       روابـط را مانند انسان ها میتوان به صورت طی کردن مراحل رشد در نظر گرفـت .     نظریه پردازان تبادل اجتماعی، معتقدند که مراحل رشد، آشکار شدن تبادل های اجتماعی را منعکس می کنند که امتیازات و زیان های حفظ کردن رابطه در برابر فسخ کردن آن را شامل می شود. در هر مرحله،عوامل مثبتی همسران را به سمت حفظ کردن وتقویت کردن روابط آنها هدایت می کنند. عوامل منفی آنها را به سمت وخیم شدن رابطه و خاتمه آن هدایت می کنند . در  قسمت اول این مقاله ، بر این موضوع تمرکز می کنیم که چگونه روابط با گذشت زمان تغییر می کنند. و چگونه می توانند محکم تر و با دوام تر شده یا ضعیف و وخیم شوند.

روابط
روابط نیز مانند افراد مراحل رشد متفاوتی را طی می کنند. جورج لوینگر  جامعه شناس، مدل
مفهومی هدایت کننده ای را درمورد تغییرات رابطه عنوان کرد. این مدل که مدلABCDE نامیده  می شود ، چرخه زندگی رابطه رمانتیک را برحسب پنج مرحله رشد شرح می دهد: جاذبه  ، تشکیل  ،ادامه  ،تیرگی  ، و فسخ  . در هر مرحله عوامل مثبت ما را به تشکیل یا حفظ رابطه می کشاند. عوامل منفی ما را برای فسخ کردن رابطه با انگیزه می کنند. با آگاهی بیشتر از این عوامل، ممکن است بهتر بتوانیم برای نیرومند کردن روابط خود آماده شویم. ما برای بررسی کردن عواملی که در نیرومند کردن یا ضعیف کردن روابط دخالت دارند، از مدل لوینگر به عنوان چارچوب استفاده میکنیم.

جاذبه
    جاذبه اولیه نیازمند آن است که افراد ابتدا با  یکدیگر آشنا شوند. اما روابط چگونه شروع می شوند؟ چگونه از تماس صفر به جاذبه مقدماتی می رسیم؟
      روابـط ممکن است هنگامی که فرد جدیدی را در یک سالن غذاخوری نشان می کـنیم ، هنگامی که باید دانشجویان جدید وارد یک کلاس می شویم ، یا هنگامی که کسی شغلی را در اداره مجاورمیگیرد، آغاز شوند.هم چنین امکان دارد که از طریق اینترنت یا قرار ملاقاتها از   تماس صفر به جاذبه مقدماتی برسیم. اما اغلب اوقات ، ما دیگران را صرفا بر حسب تصادف ملاقات می کنیم.بیشترین مشوق اینگونه تصادفات، مجاورت یا نزدیکی هستند. امکان دارد که نزدیک طرف مقابل زندگی کنیم، دوستان مشترکی داشته باشیم ، به دانشگاه یکسانی برویم، یا   در اداره یکسان یا برای شرکت یکسانی کار کنیم. پژوهشگران معلوم کرده اند که اغلب افراد می گویند همـسر خود را از طـریق دوستان مشـترک یا با معرفی مستـقیم خودشان به دیـگران ملاقات کرده اند.
درست است که مجاورت عاملی است که به جاذبه مقدماتی کمک می کند ، اما همان گونه که در فصل 11 دیدیم ، عوامل دیگری مانند جذابیت جسمانی ، مشابهت نگرش ها، و عمل متقابل نیز به آن کمک می کنند. اما عوامل دیگری نیز در آن دخالت دارند که نیاز به پیوند جویی و هیجانات مثبت از آن جمله هستند. افرادی که از نظر نیاز به روابط و تعلق پذیری بالا هستند ،

 برای روابط به جستجوی دیگران بر می آیند.
   هیجانات مثبت می توانند کاتالیزور جاذبه مقدماتی باشند. لوینگر و همکاران او به 128 مرد و زنی که اغلب به سینما می رفتند، فیلم شاد یا غم انگیزی را نشان دادند. آنهایی که فیلم شاد را دیده بودند گفتند که احساس های مثبت بیـشتری نسبت  به همسر و روابطشان داشتند . عوامـل منفی عبارتند از فاصله جسمانی (عدم مجاورت) ، هیجانات منفی و نیاز کم به پیوند جویی.

 

دانلود مستقیم فایل