تحقیق دانشجویان و فشار روانی – فایل جدید

تحقیق دانشجویان و فشار روانی,تحقیق دانشجویان , فشار روانی,دانشجویان سال پایین,تغییر سبک زندگی

بخشی از متن
شواهد زیادی وجود دارد که فشار روانی مزمن اغلب همراه دانشجویان است. همانگونه که توبس و کوهن نتیجه گرفتند دانشجویان به طور خاصی مستعد فشار روانی مزمن هستند زیرا با انتقال های رشدی روبرو هستند که باید از سر بگذرانند. برای سخت تر کردن وضعیت، باید گفت که این فشار روانی می تواند مزاحم فرایند یادگیری (اکتساب، روی هم ریختن، مطالب، و به کار گرفتن دانش) لازم برای موفقیت علمی می شود. روبرو شدن با مشکلات تحصیلی به چرخه فشار روانی باز می گردد و خود به عنوان یک موقعیت فشار زای روانی فشار بیشتری را تولید می کند، پژوهشگران فشار روانی متوجه نگرانی های دیگر دانشجویان شده اند که می توانند فشارزاهای مهمی باشند مسائل مالی، وضع زندگی، نگرانی امنیتی، و وزن. در دانشگاه خود من، یک نظر سنجی جدید در مورد موضوعات مهم بهداشتی نشان داد که فشار روانی، پس از بدن سازی و ورزش، جایگاه دوم را دارد. به نظر شما آیا دانشجویان دانشگاه شما نیز این سه موضوع بهداشتی را به همین نحو درجه بندی می کنند؟ شرط می بندم فشار روانی یکی از آن سه موضوع خواهد بود.

 

دانلود مستقیم فایل