مقاله خانواده درمانیهای رفتاری و شناختی – رفتاری – فایل جدید

مقاله خانواده درمانیهای رفتاری و شناختی , رفتاری,مقاله خانواده درمانی,رفتاری و شناختی , رفتاری,خانواده درمانی رفتاری شناختی , رفتاری

مقاله خانواده درمانیهای رفتاری و شناختی – رفتاری

رفتارگرایی یکی از قدیمیترین سنتها در حرفه های یاری رسانی است. این سنت از پژوهش و نوشته های ایوان پاولو ، جان بی واتسون و بی اف اسکینر ایجاد شد . رفتارگرایی بدوا روی رفتار مشهود تاکید داشته و بر روی کمک به افراد برای اصلاح رفتارهای ناکارامد متمرکز شده است . از دهه ی 1970 تاثیر شناخت ( مانند افکار ) به حوزه ی رفتارگرایی اضافه شده است ، شیوه ای که به عنوان روان درمانی شناختی- رفتاری معروف است .

خانواده درمانی رفتاری (BFT)  روش درمانی نسبتا جدیدی است که منشا آن در پژوهشی بود که در باره ی اصلاح رفتارهای کودکان توسط والدین صورت گرفته بود کار ابتدایی در این حوزه در مرکز یادگیری اجتماعی اورگون به مدیریت جرالد پترسون و جان رید در اواسط دهه ی 1960 انجام شد که آموزش ادن به والدین و بزرگسالان را ، به عنوان عاملان تغییر ، در محیط کودک در بر می گرفت ( پاترسون ، 1975؛پاترسون و گالیون ، 1971)  روشهای درمانی بر اساس نظریه ی یادگیری اجتماعی که بر اهمیت مدلسازی رفتارهای جدید تاکید داشت ، پایه گذاری شدند .

تکنیکها شامل ( استفاده از پاداشهایی مانند آب نبات می شد اما این تکنیکها به سرعت به سمت استفاده از سیستمهای نقطه ی مبدا ، مدلسازی ، متوقف کردن ، توجه مشروط ، سوق داده شد ( هورن و سجر ، 200 ، ص 457) تاکید به تدریج در این شیوه به سمت کار کردن با خانواده ها در مکانهای طبیعی پیش رفت .

 

دانلود مستقیم فایل