مقاله در مورد جرم شناسی کلاسیک – فایل جدید

مقاله در مورد جرم شناسی کلاسیک,مرتکب بزهکاری,بزهکاری,دیدگاه اثبات گرایی (پوزیتیویسم) تحققی در مورد جرم,دیدگاه عقلانی جرم

مقاله در مورد جرم شناسی کلاسیک

در مورد اینکه چرا افراد مرتکب بزهکاری می شوند دیدگاهی بیان میکند که متخلفان جوان به این علت در رفتارهای بزهکارانه شرکت میکنند که اعتقاد دارند اعمالشان سودآور و پرمنفعت خواهد بود و بزهکاری نتیجه سنجش مخاطرات در مقابل منافع حاصل ازارتکاب جرم است. اگر خطر بیشتراز منفعت آن باشد، افراد تصمیم میگیرند که مرتکب جرم نشوند. این دیدگاه ریشه در جرم شناسی کلاسیک دارد.اگرچه ظهوردیدگاه اثبات گرا(تحققی) اعتباردیدگاه کلاسیک را درقرن بیستم کاهش داده اما دراواخرسال1970 مفهوم انتخاب و گزینش جرم باردیگردور نمای  مهمی برای جرم شناسان گردید.تحقیقات نشان میدهد که مجرمین اغلب اهداف خود را به دقت پیش از تصمیم گیری برای ارتکاب جرم مورد توجه قرار میدهند اگر چه برخی افراد بی عقل و یا دارای آشفتگی ذهنی ممکن است جرم هایی را بدون فکر به خطر بالقوه آن مرتکب شوند، اما به نظر میرسد مردم زمانی مرتکب جرم میشوند که از آن بهره مند شوند. همه ما اگر فکر کنیم که رفتار خلاف قانون خاصی مثلا کش رفتن شئ متعلق به دیگری علاوه بر لذت و داشتن منفعت مجازاتی هم در پی ندارد، مرتکب  آن میشویم با این حال هم انواع رفتارهای بزهکارانه نوجوانان را نمیتوان به انتخاب عقلانی و انگیزه سودمندی مرتبط دانست برخی از رفتارهای بزهکارانه بویژه نوع خشونت آمیز آن غیر عقلانی، خودخواهانه و لذت جویانه است. بسیاری از رفتارهای بزهکارانه تکانشی هستند و نه عقلانی مانند استعمال مواد مخدر و یا  تخریب اموال، در مواردی رفتارهای ضد اجتماعی ناشی از اختلالات روانی است یا تحت تاثیر نابهنجاریهای ذاتی مانند شخصیت ضد اجتماعی، هوش کم یا مشکلات ژنتیکی قراردارند.دیدگاه اخیرنظریه اثباتی یا تحققی است که دراین جا تحت عنوان نظریهخصلت ها نامیده می شود چون بزهکاری را به خصلت های روان شناختی، زیست شناختی و شرایط محیطی تنظیم کننده رشد انسان مرتبط می سازد. نظریه گزینشی و خصلت ها، زمینه های مشترکی با هم دارند، زیرا هر دو بر فرایند های رفتاری و ذهنی فرد تکیه میکنند.

 

دانلود مستقیم فایل