تحقیق جامع و کامل رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت – فایل جدید

تحقیق جامع و کامل رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت, سیر تکامل تئوری سازمان, نظریه اقتضایی, محیط و عدم اطمینان محیطی, نطریه پست مدرنیسم(فرانوگرایی), سازمان در پست مدرنیسم, دگرگونی های مؤثر در تغییرات تئوری سازمانی, مؤلفه¬های مدیر

عنوان: تحقیق جامع و کامل رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت
دسته: اصول و مبانی سازمان و مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته
فرمتword( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 12 صفحه
این فایل در زمینه تحقیق جامع و کاملی با عنوان رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت می باشد که می تواند به عنوان کار تحقیقی درسهای اصول و مبانی سازمان و مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. عمده بخشهای این فایل شامل موارد زیر است:
فهرست مطالب
سیر تکامل تئوری سازمان
نظریه اقتضایی
دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی
متغیرهای اقتضایی
محیط و عدم اطمینان محیطی
جمع بندی مبحث نظریه اقتضایی
نطریه پست مدرنیسم(فرانوگرایی)
مبارزه با اصول بنیادی نظریه پردازان مدرنیسم و نقد آنها
دگرگونی های مؤثر در تغییرات تئوری سازمانی
مؤلفه¬های مدیریت در دیدگاه پست مدرنیسم
نوآوری
سازماندهی فعال
ترغیب
هم¬آفرینی
خودکنترلی
سازمان در پست مدرنیسم
جمع بندی مبحث پست مدرنیسم
منابع

 

دانلود مستقیم فایل