آموزش نرم افزار ایویوز (eviews) – فایل جدید

آموزش نرم افزار eviews, آموزش وارد کردن داده ها در نرم افزار eviews, آموزش تخمین معادله به روش ols با استفاده از نرم افزار eviews, آموزش تحلیل مقادیر جدول ضرایب معادله در نرم افزار eviews, آموزش آزمون محدودیت بر روی ضرایب در نرم افزار eviews, آ

عنوان: آموزش نرم افزار ایویوز (eviews)
دسته: اقتصاد-مدیریت مالی- حسابداری
فرمت:pdf
تعداد صفحات: 13 صفحه
نرم افزار eviews از معروفترین نرم افزارهای اقتصادسنجی محسوب می شود که برای تجزیه و تحلیل داده های آماری مورد استفاده فراوان قرار می گیرد . این فایل شامل پنج بخش به صورت زیر می باشد:
آموزش وارد کردن داده ها در نرم افزار eviews
تخمین معادله به روش ols با استفاده از نرم افزار eviews
آموزش تحلیل مقادیر جدول ضرایب معادله در نرم افزار eviews
آموزش آزمون محدودیت بر روی ضرایب در نرم افزار eviews
آموزش آزمون خودهمبستگی(LM) وروشهای رفع آن با استفاده از نرم افزار eviews

 

دانلود مستقیم فایل