مقاله دلایل افت تحصیلی – فایل جدید

تعریف فت تحصیلی,نحوه ی معرفی دانش آموز,مشخصات شخصی و بیوگرافی دانش آموز , ,نحوه ی بیان مشکل,چند نکته به نظر من(کارورز),تاثیر عوامل خانوادگی بر رشد فرزندان از دیدگاه های مختلف ,دیدگاه خانم باوم ریند در فرزند پروری,عوامل خانوادگی

افت تحصیلی  به دور کلی مشکلی چند وجهی است وعوامل متعددی از قبیل عوامل شخصی، عاطفی ،اجتماعی، عاطفی، اقتصادی، محیط زندگی وخانوادگی وتاثیر والدین،دوستان وخود پنداره ضعیف دانش آموزاز خود وبازده ی کمتر تحصیلی و … را می توان بر شمرد.

مقدمه
تعریف فت تحصیلی
نحوه ی معرفی دانش آموز
مشخصات شخصی و بیوگرافی دانش آموز  .
نحوه ی بیان مشکل
چند نکته به نظر من(کارورز) ….. .
تاثیر عوامل خانوادگی بر رشد فرزندان از دیدگاه های مختلف ….
دیدگاه خانم باوم ریند در فرزند پروری
عوامل خانوادگی تاثیر گذار بر افت تحصیلی
پیشنهاد های به والدین برای پیشرفت تحصیلی
نقش والدین از دیدگاه شفیع آبادی .
پرهیزازچند عامل در جبران عقب ماندگی.
طریق درمان و اصلاح
 نتیجه
منابع

 

دانلود مستقیم فایل