مقاله نظریه های رفتارگرایی – فایل جدید

مقاله نظریه های رفتارگرایی,پیش فرض های اساسی رفتارگرایی ,تعریف رفتارگرایی ,حالت های ذهنی ,انواع های مختلف ذهنی ,رفتارگرایی روش شناختی ,رفتارگرایی روان شناختی ,رفتارگرایی منطقی یا تحلیلی ,رویکرد رفتاری ,یادگیری اجتماعی و شرطی شدن,نظریه رفتا

رفتارگرایان معمولاپدیده های روان شناختی را در چارچوب محرک و پاسخ تحلیل می کردند واین خود منجر به پیدایش اصطلاح روان شناسی محرک_پاسخ شد. این رویکرد بیشتر با محرک ها وپاسخ های قابل مشاهده سروکار دارد. به پیروی از این حکم کلی رفتار گرایی که رفتار را بر مبنای علل بیرونی بهتر می توان شناخت تا علل ذهنی، در این پژوهشها توجه، عمدتا بر محرک ها و پاسخ های بیرونی متمرکزبود و در این رویکرد مفروضه های بنیادی دیگری نیز عنوان شده بوداز جمله اینک پیوند های ساده از نوع کلاسیک یا عامل، عناصر بنیادی انواع یادگیری اند. در حال حاضر در بررسی یادگیری، هم عوامل شناختی و محدودیت های زیست شناختی و هم اصول رفتارگرایی مورد توجه است.

فهرست مطالب:
مقدمه
علاقه مندی
ضرورت واهمیت
کلید واژه
پیش فرض های اساسی رفتارگرایی
تعریف رفتارگرایی
حالت های ذهنی  
انواع های مختلف ذهنی
رفتارگرایی روش شناختی
رفتارگرایی روان شناختی
رفتارگرایی منطقی یا تحلیلی
رویکرد رفتاری
یادگیری اجتماعی و شرطی شدن
نظریه رفتار گرایی در آموزش
ماهیت بشر از دیدگاه رفتار گرایی
ارزیابی رویکرد رفتار گرایی
 منابع و ماخذ

 

دانلود مستقیم فایل