مقاله نظریه انگیزش – فایل جدید

مقاله نظریه انگیزش,مشخصه های انگیزش,پیشینه مطالعات درباره انگیزش,انگیزش اولیه در مقابل انگیزش ثانویه ,انگیزش درونی در مقابل انگیزش بیرونی,انگیزش اجتماعی,انگیزه پیشرفت,نظریه اسناد, انگیزه,انگیزش,نظریه انگیزش,انواع انگیزش,رویکرد های انگیزش

فهرست مطالب
مقدمه ای بر انگیزش    
بیان مسئله    
تعریف انگیزش  
مشخصه های انگیزش   
پیشینه مطالعات درباره انگیزش   
انواع انگیزش   
    انگیزش اولیه در مقابل انگیزش ثانویه  
    انگیزش درونی در مقابل انگیزش بیرونی  
    انگیزش اجتماعی  
    انگیزه پیشهرفت
    سائقهای ذاتی و زیستی  
    انگیزه‌های هوشیار در مقابل انگیزه‌های ناهوشیار  
نظریه های انگیزش  
   نظریه اراده   
   نظریه غریزه   
   نظریه سایق  
      الف) زیگموند فروید  
      ب) کلارک هال   
   مقایسه نظریه هال و فروید  
   نظریه ی برانگیختگی  
   نظریه مشوق  
   نظریه توازن    
   سلسله مراتب مزلو  
   نظریه زیستی- تعلق- رشد (ERG) 
   نظریه نیازهای اکتسابی  
   نظریه‌های رفتاری  
   نظریه اسناد  
   نظریه‌های شناختی و كارآمدی شخصی   
منابع و ماخذ  

مقدمه ای بر انگیزش
انگیزش به مجموعه ای از نیروها که موجب می شود اشخاص به شکل های مختلف رفتار نمایند .انگیزش با یک نیاز آغاز میشود ، اشخاص راههای ارضاء نیازهایشان را جستجو و سپس متناسب با آن رفتار میکنند عملکرد ناشی از این رفتار ،مجموعه ای از پاداشها و نتیجه ها را به همراه خواهد داشت . یک نتیجه مطلوب به شکلهای مختلفی میتواند نیاز اولیه را برطرف کند .
افراد با توجه به انگیزه های مختلف ،کارهای متفاوتی راانجام می دهند . حتی در صورت یکسان بودن انگیزه های افراد ،شدت انگیزه در آنها متفاوت است که این امر به تفاوت های فردی بر می گردد .
انگیزش، فرایندی که شدت ،راستا و ثبات فرد در تلاش برای دستیابی به یک هدف را مشخص میکند،  به طور کلی منظور از انگیزه های عمومی، تلاش برای دستیابی به هر هدفی است ، اما ما برای توجه به رفتارهای مرتبط با محیط کار ،روی اهداف سازمانی متمرکز میشویم  لذا یکی از وظایف مدیرو رهبر در یک سازمان بالا بردن انگیزش افراد برای انجام شدن بهتر کارها است و یکی از خصوصیات یک رهبر خوب تاثیر گذار بودن اوست.
در این مقاله سعی خواهیم داشت به طور مختصر و مفید در پیرامون تعریف انگیزش، مفهوم انگیزش، نظریه های انگیزش، انواع انگیزش و برخی مباحث دیگر… کوتاه توضیحاتی ارائه دهیم.

روش ها و مواد استفاده شده: کتاب ها و مقالات گوناگون در این زمینه

کلمات کلیدی: انگیزه ، انگیزش، نظریه انگیزش، انواع انگیزش، رویکرد های انگیزش، نظریه های انگیزش، انواع انگیزش.

 

دانلود مستقیم فایل