مقاله ای نظریه ساختن گرایی در آموزش – فایل جدید

مقاله ای نظریه ساختن گرایی در آموزش,ساختن گرایی چیست؟ ,مبانی نظریه ساختن گرایی,نظريه يادگيري ساختن گرايي ,اصول و مولفه های ساختن گرایی ,محیط آموزشی ساختن گرا ,یادگیری با رویکرد ساختار گرایی,کارآموزی شناختی ,یادگیری

فهرست مطالب: 
مقدمه 
ساختن گرایی چیست؟ 
مبانی نظریه ساختن گرایی 
نظريه يادگيري ساختن گرايي
اصول و مولفه های ساختن گرایی
محیط آموزشی ساختن گرا
طراحی آموزش بر اساس نظریه ساختن گرايي
کارآموزی شناختی
یادگیری با رویکرد ساختار گرایی
الگوی تدریس ساختار گرایی 
مراحل اجرای الگوی تدریس ساخت گرایی
نتیجه گیری 

مقدمه

ساختن گرایی یکی از نظریه های جدید یادگیری نظریه سازندگی یادگیری است. این نظریه برخاسته از فلسفه نسبت گرایی است که در آن هر چیزی نسبت به چیز دیگر مورد داوری قرار می گیرد برای نسبت گرایان واقعیت جنبه روان شناختی دارد و همان چیزی است که فرد ادراک می کند لذا برای اینان ملاک حقیقت انطباق واقعیت ذهنی با واقعیت عینی نیست بلکه امری نسبی است.
اعتقاد پیروان این نظریه بر آن است که یادگیرندگان بر اساس تجارب شخصی خود دانش را می سازند و این کار را به طور فعال انجام می دهند، بنا به تعریف می توان گفت سازندگی به آن دیدگاهی گفته می شود که بر نقش فعال یادگیرنده از درک و فهم و معنی بخشیدن به اطلاعات تاکید می کند و نیز می توان گفت این دیدگاه معتقد است یادگیری معنی دار زمانی رخ می دهد که از اندیشه ها و تجارب خود تفسیرهای شخصی به عمل آورند.
رشد سریع و پیشرفت چشمگیر علم و دانش انسانی در سالهای اخیر، انسان امروزی را نیازمند روش ها و سیستم های نوین آموزشی برای گسترش آگاهی و همراهی با علم روز ساخته است. برای پاسخگویی به این نیاز اساسی، نظریه ساخت گرایی دیدگاه جدیدی را در زمینه آموزش مطرح میکند که جایگزین مناسبی برای سیستم سنتی به نظر میرسد.
طرفداران ساخت‌گرايی، اعتقاد دارند که پديده‌های روانی از اجزايی تشکيل شده‌اند و نقش روان‌شناسي کشف اين اجزاء مي‌باشد و به وسیله آن می‌توان  به ماهيت پديده‌های روانی رسيد. از اين‌رو عده‌اي اين مکتب را مکتب ‘شیمی ذهنی’ نيز ناميده‌اند.

 

دانلود مستقیم فایل