گزارش کارورزی (1) دانشگاه فرهنگیان طبق سر فصل دانشگاه – فایل جدید

گزارش کارورزی (1) رشته راهنمایی و مشاوره در مدرسه,گزارش کارورزی (1) دانشگاه فرهنگیان طبق سر فصل دانشگاه,گزارش کارورزی (1) دانشگاه فرهنگیان,گزارش کارورزی (1)

گزارش کارورزی (1) دانشگاه فرهنگیان طبق سر فصل دانشگاه – مناسب برای کلیه دانشجویان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

1.اهمیت و ضرورت اجرای تمرین معلمی 3

 

2.اهداف کارورزی 5

 

3.گزارش روز اول کارورزی 6

 

4.گزارش مشاهده تاملی و مساله شناسی موقعیت فیزیکی مدرسه 8

 

5.گزارش مشاهده تاملی و مساله شناسی ساختار و سازمان مدرسه 13

 

6.گزارش مشاهده تاملی و مساله شناسی موقعیت عاطفی و روانی 19

 

7.گزارش کلاس درس و فرآیند تدریس و آموزش 29

 

8.منابع ومآخذ 33

 

 

دانلود مستقیم فایل