مقاله جامع نظريه يادگيري اجتماعي بندورا – فایل جدید

مقاله جامع نظريه يادگيري اجتماعي بندورا,چگونگي يادگيري اجتماعي,پيشينه نظريه‌هاي يادگيري,نظريه يادگيري اجتماعي بندورا,يادگيري مشاهده اي,مراحل يادگيري از راه مشاهده,تمايز تقليد و يادگيري,تمايز يادگيري و عملكرد

آلبرت بندورا آلبرت بندورا در دهه 70 هنگامي كه با نظريه يادگيري اجتماعي خود انقلاب شناختي را فراگير كرد. با نظريه «يادگيري اجتماعي» (Social learning) خود به پرسش‌هايي كليدي در روان شناسي پاسخ گفت كه اكنون پس از چند دهه به يكي از پايه‌هاي روان شناسي نوين بدل شده است….

فهرست مطالب

آلبرت بندورا

چگونگي يادگيري اجتماعي

پيشينه نظريه‌هاي يادگيري

نظريه يادگيري اجتماعي بندورا

يادگيري مشاهده اي

مراحل يادگيري از راه مشاهده

تمايز تقليد و يادگيري

تمايز يادگيري و عملكرد

پرخاشگري

نقش‌هاي جنسيتي

رفتار جامعه پسند

خود گرداني

خود كارآيي

خود-كارآيي چيست؟

نقش خود-كارآيي

منابع خود-كارآيي

تجربيات موفق

مدل سازي اجتماعي

ترغيب اجتماعي

واكنش‌هاي رواني

بندورا و پياژه

بندورا:

چكيده

خود كارآمدي

بندورا و پياژه

انتقادات وارد شده به بندورا

كاربردهاي نظريه يادگيري مشاهده اي

منابع و مآخذ

 

دانلود مستقیم فایل