پاورپوینت جامعه پذیری – فایل جدید

جامعه پذیری,تعریف جامعه پذیری,هدفهای جامعه پذیری,عناصر ضروری جامعه پذیری و شخصیت,عوامل رشد شخصیت,نظریه های پیدایی و رشد خود اجتماعی,سه مرحله موئثر در فرایند اگاهی به ماهیت خود,مراحل متوالی شکوفایی خود برحسب فعالیتهای بازی کودکان ,نظریه مید

پاورپوینت جامعه پذیری
– یکی از کارکردهای عمومی  اموزش و پرورش اجتماعی کردن

افراد جامعه است                                                        
*در هر جامعه ای اعم از بزرگ و کوچک بودن یا ساده و پیچیده بودن
نوعی اموزش و پرورش وجود دارد که ساختار ان از جامعه ای به  
جامعه دیگر متفاوت است                                                  

– تعریف جامعه پذیری:    
به معنی همسازی و همنوایی فرد با ارزشها و هنجارها و نگرشهای گروهی و اجتماعی است
– فرایند اجتماعی شدن امری مستمر و به اعتباری مادام العمر است.
*از دیدگاه فرد اجتماعی شدن فرایندی است که بدان فرد کسب هویت
 میکند که همسازی با ارزشها و هنجارها و نگرشهای جامعه باعث
تحقق استعدادهای بالقوه او میشود از این رو اجتماعی شدن شامل
دو فرایند مکمل میباشد:
1) انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی     
2) رشد شخصیت

فهرست مطالب:

جامعه پذیری
تعریف جامعه پذیری
هدفهای جامعه پذیری
عناصر ضروری جامعه پذیری و شخصیت
عوامل رشد شخصیت
نظریه های پیدایی و رشد خود اجتماعی
سه مرحله موئثر در فرایند اگاهی به ماهیت خود
مراحل متوالی شکوفایی خود برحسب فعالیتهای بازی کودکان  ( نظریه مید )
جامعه پذیری از راه نقشهای اجتماعی
نقشها و پایگاه ها
جامعه پذیری و کنترل اجتماعی

 

دانلود مستقیم فایل