کلید های میانبر windows 7 – فایل جدید

کلید, های, میانبر, windows, , 7

برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ – كلیدهای تركیبی 1,2,3,4
می توانید برنامه هایی كه همیشه از آنها استفاده می كنید را در ابتدای تسك بار قرار داده و با نگه
داشتن كلید ویندوز و فشردن كلیدهای 1 و 2 و 3 و 4 و … بسرعت آنها را پشت سر هم باز كنید.
نیز كار می كند. Quick Launch این میانبر برای ویندوز ویستا و منوی

 

دانلود مستقیم فایل