فایل مقاله جامع شهرسازی – به روز شده

فایل مقاله جامع شهرسازی – به روز شده

2ـ1ـ مفاهيم
2ـ 1ـ‌1ـ‌ شهر: ‌شهر مجموعه‌اي از تركيب عوامل طبيعي، اجتماعي و محيطهاي ساخته شده توسط انسان است كه در آن جمعيت ساكن متمركز شده است.
2‌1ـ 1ـ‌1ـ‌ شهرهاي كوهستاني: در سطوح كوهستان به دليل فقدان زمينهاي مستعد كشاورزي، مناسبات توليدي در زمينه توليدات زراعي وجود نداشته و يا اين كه در حدي نبوده است كه بتواند بصورت مازاد توليدات كشاورزي مبادله شود. در نواحي كوهستاني به دليل شكل ظاهري، فقدان خاك مناسب، شرايط نامناسب سخت اقليمي و نظاير آن براي استقرار انسان و بويژه سكونت‌گاهي چندان مناسب نبوده‌اند. از جمله شهرهاي كوهستاني ايران مي‌تواند شهرهاي دماوند، سميرم، فيروزكوه، رودبار، سنندج، مريوان، خرم آباد و ماسوله را نام برد.
2ـ 1ـ‌1ـ‌2ـ ‌شهرهاي پايكوهي : مناطق پايكوهي عمدتاً شامل زمينهايي مي‌شود كه نسبت به توده‌هاي كوهستاني مجاور ارتفاع كمتري دارند و با يك شيب نسبتاً ملايم از كوه‌ها فاصله مي‌گيرند. اين دسته از ناهمواريهاي سطح زمين در اكثر كشورها و بالاخص در ايران از نقاط جاذب براي استقرار سكونتگاه‌هاي شهري به شمار مي‌آيند. از جمله شهرهاي پايكوهي ايران مي‌توان شهرهاي تهران، سمنان، كرج، قزوين و سبزوار را نام برد.
2ـ‌1ـ1ـ3ـ شهرهاي واحه‌اي: نواحي بياباني بديل شرايط نامساعد جغرافيايي، محيطهاي مطلوبي براي استقرار انسانها و بدين ترتيب تشكيل و تكوين كانونهاي شهري نيستند. در اين نواحي حيات انسان تنها در واحه‌ها مقدور است. واحه عبارت است از مكاني در بيابان كه بعلت وجود آب كافي و خاك خوب امكان سكونت دائمي انسان در آنها فراهم مي‌شود. بافت شهرهاي واحه‌اي متراكم و شكل آن بسته است. اقليم گرم و خشك حاكم بر نواحي بياباني در خصوصيات كالبدي شهرهاي واحه‌اي اثرات چشمگيري بر جا گذاشته است. بهترين نمونه شهرهاي واحه‌اي ايران را شهرهاي يزد، طبس، اردكان، كرمان، بم، خندق و چوپانان تشكيل مي‌دهند.
2‌1ـ‌1ـ‌4ـ شهرهاي ساحلي: شهرهاي واقع در كنار دريا، از موقعيت ويژه‌اي برخوردار هستند. آنها در خط ساحلي يعني خط برخورد و محل تلاقي دو محيط جغرافيايي متفاوت (خشكي و آب) ‌استقرار يافته‌اند، و لذا از هر نظر متأثر از شرايط محيطي اين دو فضاي جغرافيائي هستند. سمت توسعه شهرهاي ساحلي از شرايط توپوگرافيك و ژئومرفورلوژيك يك خط ساحلي و بخش پسكرانه‌اي تبعيت مي‌كند. مهمترين شهرهاي ساحلي ايران عبارتند از:‌ آمل، بابل، ساري، رشت و بندرعباس .
2ـ‌1ـ‌2ـ ‌ساخت شهر:‌ نحوه شكل‌گيري و مكان‌يابي عناصر و بخشهاي مهم شهر و رابطه آنها با يكديگر تحت تاثير عوامل متعددي مانند عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و نظامي و همچنين خصوصيات و نيازهاي فضايي و رابطه آن با ساير فعاليتها قرار داشته است. ساخت شهر از يك سوء نمايانگر هماهنگي فضاهاي كالبدي شهر با شرايط و عوامل مزبور و از سوي ديگر گوياي چگونگي جريان فعاليتهاي اصلي شهر مي‌باشند.
عوامل تعيين‌كننده ساخت شهر:

شهرسازی,دانلود مقاله شهرسازی ,تحقیق شهرسازی,انواع شهرها(کوهستانی,پایکوهی,واحهای,ساحلی)

 

دانلود مستقیم فایل