فایل مقاله دستگاه های بدن – به روز شده

فایل مقاله دستگاه های بدن – به روز شده

در بدن ما دستگاه های مختلفی وجود دارد که هر کدام کار مهم و وظیفه ای را انجام میدهند.در این تحقیق ما با دستگاه های بدن بیشتر آشنا میشویم.

دستگاه های اصلی بدن
• دستگاه قلب و رگ‌ها برای گردش خون
• دستگاه گوارش برای فرودادن هضم جذب و دفع خوراک
• دستگاه درونریز برای هماهنگی اندام‌های درونی با کمک هورمون
• دستگاه پی‌ها برای گردآوری، جابجایی و پردازش داده‌ها در مغز و اعصاب
• ‌ دستگاه ماهیچه‌ای برای جنباندن بدن
• ‌ دستگاه تنفسی برای دم و بازدم
• دستگاه ادراری برای برونرفت ادرار
• دستگاه تناسلی برای تولید مثل
• ‌ دستگاه پوششی شامل پوست، مو و ناخن برای پوشش و حفاظت بدن
• ‌ استخوان‌بندی انسان برای سرپاداشتن و نگاهداری ساختار تن
• ‌ دستگاه دفاعی بدن برای دفاع در برابر بیماری‌زاها

دستگاه قلب و رگ ها
قلب یکی از دستگاه‌های بدن است. کار این دستگاه به گردش درآوردن خود در بدن به منظور رساندن غذا به یاخته هاست. ساختمان قلب:قلب به وسیلهٔ دو صفحهٔ عمود بر هم به چهار حفره تقسیم می‌شود،دهلیز چپ و راست،بطن چپ و راست.دهلیز راست در قدام دهلیز چپ قرار داردو بطن راست در قدام بطن چپ.دیوارهٔ قلب شامل سه لایه می باشد:
• لایهٔ خارجی احشایی از پریکارد سروزی(اپی کارد)
• لایهٔ میانی ضخیم از عضلهٔ قلب(میوکارد)
• لایهٔ نازک داخلی(اندوکارد)

مقاله دستگاه های بدن

 

دانلود مستقیم فایل