فایل مروری بر سيستم ارزيابي ادواري موجوديها(Periodic Inventory system ) – به روز شده

فایل مروری بر سيستم ارزيابي ادواري موجوديها(Periodic Inventory system ) – به روز شده

سيستم ارزيابي ادواري موجوديها(Periodic Inventory system ):
در اغلب واحد هاي تجاري و ندرتاً در واحدهاي توليدي، سيستم ادواري ارزيابي موجوديها متداول است. در اين سيستم هم بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و هم موجوديهاي پايان دوره در پايان دوره مالي به هنگام تهيه صورتهاي مالي محاسبه مي شود. در اين روش موجوديهاي آخر دوره شمارش شده و ارزش آن بر مبناي يکي از روشهاي پذيرفته شده گردش بهاي تمام شده تعيين مي شود و حسابدارها با کسر کردن ارزش آن از بهاي تمام شده کالاي آماده براي فروش (که خود از موجوديهاي اول دوره بعلاوه خريد طي دوره بدست مي آيد) بهاي تمام شده کالاي فروش رفته را محاسبه مي نمايند:
ارزش کالاي آماده براي فروش = ارزش موجودي در ابتداي دوره+ خريد موجودي طي دوره
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته = ارزش کالاي آماده براي فروش- ارزش موجودي در پايان دوره روشهاي مختلف ارزيابي ادواري موجوديها به سه دسته کلي تقسيم مي شود که عبارتند از:

1- روش fifo يا اولين صادره از اولين وارده (first in first out )
2- روش lifo يا اولين صادره از آخرين وارده ) last in first out )
3- روش ميانگين وزني (weighted average )
مثال: موجودي اول فروردين

مروری بر سيستم ارزيابي ادواري موجوديها(Periodic Inventory system ),مروری بر سيستم ارزيابي ادواري موجوديها,(Periodic Inventory system )

 

دانلود مستقیم فایل